Звітність бюджетних установ - Ткаченко І.Т.

Додаток 2. Питання Державного Казначейства

Постанова Кабінету міністрів України "Питання Державного Казначейства" від 31 липня 1995 року № 590

На виконання Указу Президента України від 27 квітня 1995 року № 335 «Про Державне казначейство України» Кабінет Міністрів України

ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. У зв’язку зі створенням Державного казначейства ліквідувати Управління виконання Державного бюджету та Головне управління обслуговування державного зовнішнього боргу Міністерства фінансів.

2. Затвердити Положення про Державне казначейство, що додається.

3. Установити граничну чисельність працівників Державного казначейства:

головного управління — в кількості 195 одиниць, з них за рахунок скорочення чисельності працівників центрального апарату Міністерства фінансів на 64 одиниці;

управлінь Державного казначейства в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі з відділеннями у районах, містах та районах у містах — в кількості 5600 одиниць, з них за рахунок скорочення чисельності працівників органів фінансової системи на 4620 оди-ниць, у тому числі працівників місцевих органів контрольно-ревізійної служби на 3922 одиниці.

4. Визначити асигнування на утримання Державного казначейства на 1995 рік у сумі 241 380 млн крб., у тому числі фонд оплати праці 81 400 млн крб., з них на утримання Головного управління Державного казначейства відповідно 12 300 і 4400 млн крб. Міністерству фінансів під час підготовки пропозицій про уточнення показників Державного бюджету України на 1995 рік за підсумками роботи у першому півріччі цього року передбачити уточнені асигнування на утримання Державного казначейства в межах видатків на утримання органів державної виконавчої влади.

5. Установити. що в 1995 році фінансування та матеріально-технічне забезпечення апарату Головного управління Державного казначейства і утримання його управлінь в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, відділень у районах, містах і районах у містах здійснюються Міністерством фінансів та його місцевими управліннями.

Закінчення дод. 2

6. Міністерству праці разом з Міністерством фінансів у місячний термін розробити та подати на затвердження Кабінету Міністрів України умови оплати праці працівників Головного управління Державного казначейства, управлінь державного казначейства в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, відділень у районах, містах і районах у містах.

7. Установити, що за умовами медичного, транспортного і побутового обслуговування начальник Головного управління Державного казначейства, його заступники прирівнюються відповідно до першого заступника та заступників міністра, керівники структурних підрозділів — до відповідних категорій працівників міністерств, начальники управлінь Державного казначейства в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, їх заступники, начальники відділів — до аналогічних працівників міністерств Автономної Республіки Крим, управлінь і самостійних відділів відповідних органів державної виконавчої влади місцевого самоврядування.

8. Дозволити Головному управлінню Державного казначейства мати чотирьох заступників начальника Головного управління, в тому числі одного першого.

9. Установити чисельність колегії Головного управління Державного казначейства в кількості дев’яти одиниць.

10. Міністерству зв’язку з метою створення необхідних умов для ефективного функціонування Державного казначейства забезпечити надійний і оперативний обмін відповідною інформацією між органами Державного казначейства, іншими органами державної виконавчої влади та установами банків України.

11. Міністерству фінансів разом з Національним банком у двотижневий термін визначити порядок відкриття та використання рахунків Державного казначейства.

Прем’єр-міністр України Є. Марчук

Міністр Кабінету Міністрів України В. Пустовойтенко

Додаток 3. Положення про Державне Казначейство

Положення про Державне Казначейство

Затверджено

постановою Кабінету Міністрів України

від 31 липня 1995 року № 590

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ДЕРЖАВНЕ КАЗНАЧЕЙСТВО

1. Державне казначейство є системою органів державної виконавчої влади і діє при Міністерстві фінансів.

2. Державне казначейство складається з Головного управління та його територіальних органів — управлінь Державного казначейства в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі з відділеннями у районах, містах і районах у містах.

3. Державне казначейство у своїй діяльності керується КонституцієюУкраїни, Конституційним договором між Верховною Радою України та Президентом України, законами України, постановами Верховної Ради України, указами і розпорядженнями Президента України, декретами, постановами і розпорядженнями Кабінету Міністрів України, цим Положенням, а також наказами Мінфіну.

4. Державне казначейство:

1) організовує виконання Державного бюджету України і здійснює контроль за цим;

2) здійснює управління наявними коштами Держбюджету, в тому числі в іноземній валюті, та коштами державних позабюджетних фондів у межах видатків, установлених на відповідний період;

3) здійснює фінансування видатків Держбюджету;

4) веде облік касового виконання Державного бюджету, складає звіт-ність про стан виконання Державного та зведеного бюджетів;

5) здійснює управління державним внутрішнім та зовнішнім боргом відповідно до чинного законодавства;

6) розподіляє між Держбюджетом та бюджетами Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя відрахування від загальнодержавних податків, зборів і обов’язкових платежів за нормативами, затвердженими Верховною Радою України;

7) здійснює контроль за надходженням і використанням коштів державних позабюджетних фондів;

8) розробляє та затверджує нормативно-методичні документи з питань бухгалтерського обліку, звітності та організації виконання бюджетів усіх рівнів.

5. Головне управління Державного казначейства відповідно до завдань, покладених на Державне казначейство:

Продовження дод. 3

1) організовує та здійснює виконання Державного бюджету, виходячи з принципу єдиного казначейського рахунку;

2) здійснює керівництво територіальними органами Державного каз-начейства;

3) веде зведені реєстри розпорядників коштів Державного бюджету України, державних позабюджетних фондів та рахунків територіальних органів Державного казначейства в установах банків;

4) здійснює управління доходами і видатками Держбюджету, проводить операції з наявними бюджетними коштами, в тому числі в іноземній валюті, в межах розпису доходів і видатків Державного бюджету;

5) здійснює за дорученням Кабінету Міністрів України і Мінфіну операції з іншими коштами, що перебувають у розпорядженні Уряду України;

6) організовує та здійснює прогнозування і касове планування коштів Держбюджету, визначає на основі чинного законодавства розміри їх поточного використання у межах затверджених на відповідний період видатків;

7) доводить до головних розпорядників коштів й територіальних органів Державного казначейства обсяги асигнувань, що виділяються з Державного бюджету;

8) організовує розподіл між Державним бюджетом та бюджетами Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя відрахувань від загальнодержавних податків, зборів і обов’язкових платежів за нормативами, затвердженими Верховною Радою України, а також перерахувань місцевим бюджетам належних їм коштів від зазначених відрахувань;

9) організовує та здійснює взаємні розрахунки між Державним бюджетом та бюджетами Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя;

10) веде зведений бухгалтерський облік руху коштів Державного бюджету на рахунках Державного казначейства;

11) організовує та здійснює збирання, зведення бюджетів, подає зазначену звітність Верховній Раді України, Уряду України та Мінфіну;

12) здійснює разом з Нацбанком і Мінфіном управління державним внутрішнім і зовнішнім боргом та проводить його обслуговування відповідно до чинного законодавства;

13) регулює фінансові взаємовідносини між Держбюджетом та державними позабюджетними фондами, організовує та здійснює контроль за надходженням, рухом і використанням коштів цих фондів;

14) подає Мінфіну в разі потреби пропозиції про скорочення видатків Державного бюджету;

15) розробляє і затверджує нормативно-методичні та інструктивні документи з питань бухгалтерського обліку, звітності та організації виконання бюджетів усіх рівнів;

Продовження дод. 3

16) розробляє проекти законодавчих та інших нормативних актів з питань, що належать до компетенції Державного казначейства;

17) організовує роботу територіальних органів Держказначейства, пов’язану з дотриманням чинного законодавства України з питань виконання Державного бюджету, надходження та використання коштів державних позабюджетних фондів;

18) організовує підвищення кваліфікації працівників органів Державного казначейства відповідно до чинного законодавства;

19) проводить ревізії діяльності територіальних органів Державного казначейства;

20) установлює зв’язки з міжнародними фінансово-банківськими установами, а також з казначействами інших країн, вивчає досвід організації їх діяльності та готує пропозиції про його застосування в Україні.

6. Управління Державного казначейства в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, містах з районним поділом у межах відповідної території здійснюють функції, передбачені пунктом 5 цього Положення, крім підпунктів 4, 5, 9, 11—16, 18 і 20.

У разі, коли зазначені територіальні органи Державного казначейства, а також Головне управління Державного казначейства безпосередньоздійснюють операції щодо виконання Державного бюджету, вони виконують ті самі функції, що й відділення Державного казначейства у районах, районах у містах.

7. Відділення Державного казначейства у районах, містах, районах у містах:

1) здійснюють виконання відповідних показників Державного бюджету та контроль за надходженням, рухом і використанням державних позабюджетних фондів у частині, що вивчається Головним управлінням Державного казначейства;

2) забезпечують відповідно до встановлених розмірів асигнувань та касового плану цільове фінансування видатків Держбюджету;

3) ведуть облік розпорядників коштів, яким виділяються асигнування з Держбюджету та державних позабюджетних фондів;

4) здійснюють прогнозування та касове планування коштів Державного бюджету;

5) розподіляють між Державним бюджетом та бюджетами Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя відрахування від загальнодержавних податків, зборів і обов’язкових платежів за нормативами, затвердженими Верховною Радою України, а також перераховують місцевим бюджетам належні їм суми коштів від зазначених відрахувань;

6) здійснюють за поданням державних податкових інспекцій повернення за рахунок Держбюджету зайво сплачених або стягнених податків, зборів та обов’язкових платежів;

Продовження дод. 3

7) ведуть бухгалтерський облік руху коштів Державного бюджету за рахунками відділень Державного казначейства;

8) здійснюють збирання, контроль, зведення та подання вищестоящим органам Державного казначейства фінансової звітності про стан виконання показників Держбюджету відповідним регіоном;

9) проводять роботу, пов’язану із здійсненням контролю за дотриманням чинного законодавства України з питань виконання Державного бюджету, надходженням та використанням коштів державних позабюджетних фондів у регіоні;

10) передають відповідним державним податковим інспекціям документи про стягнення у безспірному порядку до Держбюджету штрафів за порушення установами банків та підприємствами зв’язку встановленого порядку проходження і виконання платіжних доручень по доходах і видатках Державного бюджету;

11) готують і подають вищестоящим органам Державного казначейства у разі потреби пропозиції про скорочення видатків Державного бюджету;

12) забезпечують за дорученнями вищестоящих органів Державного казначейства виконання інших функцій у межах своїх повноважень;

13) здійснюють заходи щодо добору, розстановки, виховання, професійної підготовки і підвищення кваліфікації кадрів;

14) розглядають заяви, пропозиції, скарги громадян, підприємств, установ та організацій з питань, що належать до їх компетенції.

8. Органи Державного казначейства мають право:

1) відкривати в установах банків рахунки по доходах і видатках Державного бюджету;

2) отримувати в банківській системі України на договірних засадах внутрішньорічний кредит у межах, установлених законодавчим актом про Державний бюджет на відповідний рік, для покриття тимчасових касових розривів Державного бюджету; проводити операції щодо розміщення державних цінних паперів, їх погашення і виплати доходу по них;

3) проводити у міністерствах, інших центральних та місцевих органах державної виконавчої влади, на підприємствах, установах, організаціях, установах банків, незалежно від форм власності, перевірки використання бюджетних коштів, а також одержувати необхідні пояснення, довідки і відомості з питань, що виникають у процесі перевірок;

4) одержувати від установ банків відомості про стан поточних бюд-жетних рахунків підприємств, установ і організацій незалежно від форм власності, які використовують кошти Державного бюджету та державних позабюджетних фондів;

5) вимагати від посадових осіб міністерств, інших центральних та місцевих органів державної виконавчої влади, підприємств, установ і організацій усунення виявлених порушень установленого порядку виконання Державного бюджету;

Продовження дод. 3

6) припиняти фінансування з Державного бюджету підприємств, установ і організацій у разі виявлення фактів порушень установленого порядку виконання Державного бюджету з повідомленням про це керів-ників відповідних міністерств і відомств;

7) безспірно вилучати у міністерств, інших центральних та місцевих органів державної виконавчої влади, підприємств, установ і організацій раніше надані в порядку фінансування кошти Державного бюджету, державних позабюджетних фондів у разі встановлення нецільового та неефективного їх використання.

Права, передбачені підпунктом 2 цього пункту, надаються Голов-ному управлінню Державного казначейства, а права, передбачені підпунктом 2 цього ж пункту, — Головному управлінню Державного казначейства, управлінням Державного казначейства в Автономній Респуб-ліці Крим, областях, містах Києві та Севастополі.

9. Головне управління Державного казначейства та його територіаль-ні органи у своїй діяльності взаємодіють з міністерствами та іншими центральними органами державної виконавчої влади, Національним банком України, установами інших банків, державною податковою службою, місцевими фінансовими органами, державною контрольно-ревізійною службою в Україні.

10. Головне управління Державного казначейства очолює заступник Міністра фінансів — начальник Головного управління Державного казначейства, який призначається відповідно до чинного законодавства.

Начальник Головного управління Державного казначейства має заступників, яких за поданням Міністра фінансів призначає Кабінет Міністрів України. Розподіл обов’язків між заступниками начальника провадиться начальником Головного управління Державного казначейства.

Начальник Головного управління Державного казначейства несе персональну відповідальність за виконання покладених на Державне казначейство завдань і здійснення ним своїх функцій, встановлює ступінь відповідальності заступників начальника, керівників територіальних органів Державного казначейства.

Начальники управлінь Державного казначейства в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі призначаються начальником Головного управління Державного казначейства, начальники відділень Державного казначейства у районах, містах і районах у містах — начальниками вищестоящих органів Державного казначейства.

11. Для погодженого вирішення питань, що належать до компетенції Державного казначейства, обговорення найважливіших завдань його діяльності у Головному управлінні Державного казначейства утворюється колегія в складі начальника Головного управління (голова колегії), його заступників за посадою, а також інших керівних працівників Державного казначейства.

Закінчення дод. 3

Члени колегії Державного казначейства затверджуються Міністерством фінансів.

Рішення колегії проводяться в життя, як правило, наказами начальника Головного управління Державного казначейства.

12. Граничну чисельність і фонд оплати праці Головного управління Державного казначейства затверджує Кабінет Міністрів України.

Структуру Головного управління Державного казначейства затверджує Міністр фінансів.

Штатний розпис центрального апарату Головного управління Державного казначейства і положення про його структурні підрозділи затверджує заступник Міністра фінансів — начальник Головного управління Державного казначейства.

Штатні розписи управлінь Державного казначейства в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі та їх відділень у районах, містах і районах у містах затверджують начальники цих управлінь та відділень за погодженням з Головним управлінням Державного казначейства.

13. Головне управління Державного казначейства та його терито-ріальні органи є юридичними особами, мають самостійні кошториси видатків, розрахункові та інші рахунки в установах банків, печатку із зображенням Державного герба України та своїм найменуванням.