Звітність бюджетних установ - Ткаченко І.Т.

Заповнення податкового звіту про використання коштів неприбутковими установами і організаціями

У частині II Звіту надаються розрахунок податку на прибуток від доходу, отриманого неприбутковою установою (організацією) з інших джерел, ніж визначено п/п 7.11.2—7.11.7 п. 7.11 ст. 7 (абзац другий п/п 7.11.9 п. 7.11 ст. 7 Закону України «Про оподаткування прибутку підприємств» від 28.12.94 № 334/94-ВР (у редакції Закону від 22.05.97, № 283/97-ВР) зі змінами та доповненнями (далі — Закон № 334/94-ВР), що проводиться щокварталу (рядки 10—13 Звіту), та розрахунок податку на прибуток від перевищення (абзац перший п/п 7.11.9 п. 7.11 ст. 7 Закону № 334/94-ВР),що проводиться тільки у І кварталі (рядки 14—22 Звіту).

Для кожної неприбуткової установи залежно від присвоєної ознаки неприбутковості передбачено окремі рядки Звіту з переліком установлених Законом № 334-94-ВР доходів, звільнених від оподаткування. Наприклад, неприбуткові установи, які включено до Реєстру неприбуткових установ (організацій), відповідно до абзацу «б» п/п 7.11.1 п. 7.11 ст. 7 Закону № 334-94-ВР, яким присвоєно ознаки неприбутковості з 0005 по 0008 та 0014, під час складання частини І Звіту заповнюють тільки рядки 2, 2.1, 2.1.1, 2.1.2, 2.2, 2.3, 2.4. При цьому загальна сума всіх доходів, що звіль-няються від оподаткування у такої неприбуткової установи, зазначається у рядку 2 і визначається як сума даних, наведених у рядках 2.1, 2.2, 2.3, 2.4.

Особливу увагу слід звернути на відображення у Звіті вартості майна , що надійшло до неприбуткової установи безоплатно або у вигляді добровільних пожертвувань (рядки 1.3, 1.2, 2.1.2, 6.1.2 Звіту). Якщо неприбуткова установа не може використати таке майно безпосередньо для цілей, передбачених статутними документами, то можливе відчуження безоплатно отриманого майна. Згідно з п/п 7.11.1 п. 7.11 ст. 7 Закону № 334/94-ВР установам надається статус неприбуткових, не заборонено продаж майна, що перебуває у власності такої установи, але відповідно до положень п. 1.31 ст. 1 Закону № 334/94-ВР така операція вважається продажем товарів, і тому доходи від її проведення не звільняються від оподаткування. Отже, у разі продажу за кошти отриманого безоплатно майна вся сума виручки відображається у рядку 10 «сума доходів з інших джерел, що підлягає оподаткуванню».

Під час еквівалентного обміну такого майна на інші товари, які можуть бути використані для потреб статутної діяльності, доходи з метою оподаткування не визначаються, оскільки вартість безоплатно отриманого майна вже було відображено у Звіті.

Слід також звернути увагу на правильне визначення доходів, отриманих від проведення основної діяльності (рядки 2.3 та 4.1).Згідно з визначенням, наведеним у п. 7.11.13 п. 7.11 ст. 7 Закону № 334/94-ВР під терміном «основна діяльність» слід розуміти діяльність неприбуткових організацій з надання благодійної допомоги, просвітніх, культурних, наукових, освітніх та інших подібних послуг для суспільного споживання, зі створенням системи соціального самозабезпечення громадян та для інших цілей, передбачених статутними документами, укладеними на підставі норм відповідних законів про неприбуткові установи. Статутні документи неприбуткових установ повинні містити вичерпний перелік видів діяльності. До основної діяльності не включаються будь-які операції з продажу товарів (робіт, послуг) неприбутковими установами, визначеними абзацами «в» і «г» пп. 7.11.1, особам, іншим ніж засновники, учасники або члени (їх уповноважені особи) таких неприбуткових установ.

По-перше, установи, що згідно зі статутними документами належать до неприбуткових, можуть здійснювати діяльність з надання благодійної допомоги, просвітніх, культурних, наукових, освітніх та інших подібних послуг для суспільного споживання зі створенням системи соціального самозабезпечення громадян. По-друге, неприбуткові установи здійснюють інші види діяльності, вичерпний перелік яких наводиться в статутних документах, укладених на підставі норм відповідних законів про неприбуткові установи. Слід зауважити, що закони, згідно з якими створюються неприбуткові організації, встановлюють певні обмеження діяльності таких установ. Так, Законом України «Про об’єднання громадян» від 16.06.92 № 2460-ХІІ встановлено, що громадські організації (об’єднання громадян) створюються для задоволення та захисту своїх законних соціальних, економічних, творчих, вікових, національно-культурних, спортивних та інших інтересів. Основною метою їх діяльності не є отримання прибутку (ст. 1 і 3 цього Закону). Крім того, з метою виконання статутних завдань та цілей зареєстровані об’єднання громадян можуть здійснювати необхідну господарську та іншу комерційну діяльність шляхом створення госпрозрахункових установ і організацій зі статусом юридичної особи, а також шляхом створення підприємств (ст. 24 цього Закону). Отже, виробнича діяльність не може передбачатися у статутних документах неприбуткової установи.

Щодо витрат, то у формі Звіту наведено загальні напрями використання коштів. Кожна неприбуткова установа згідно зі статутними завданнями та затвердженими в установленому порядку кошторисами під час складання Звіту зазначає суми сплачених видатків у відповідних рядках цього Звіту.

Поряд з доходами, що звільняються від оподаткування, та напрямами використання таких доходів у новій редакції Порядку складання звіту надається розрахунок податку на при-буток.

Приклад 1

Рядок Звіту

Кодрядка

І кв. 2001 р.

II кв. 2001 р. (Звіт за 1 півріччя)

ІII кв. 2001 р.

IV кв. 2001 р. (Звіт за податковий рік)

графа 3

графа 4

графа 3

графа 4

графа 3

графа 4

графа 3

графа 4

Сума доходів з інших джерел, що підлягають оподаткуванню

10

2,0

2,0

2,0

1,0

3,0

5,0

8,0

Витрати, прямо пов’язані з отриманням доходів з інших джерел

11

0,4

0,4

0,4

(1,1)*

1,4

3

4,4

Прибуток, що підлягає оподаткуванню (різниця між даними ряд. 10 та 11)

12

1,6

1,6

1,6

1,6

2

3,6

Податок на прибуток, нарахований з інших доходів, за звітний податковий період (ряд. 12 • 30 : 100)

13

0,5

0,5

0,5

0,5

0,6

1,1

______

* Оскільки п/п 7.11.9 п. 7.11 ст. 7 Закону № 334/94-ВР встановлено, що неприбуткова установа зобов’язана сплатити податок на прибуток, який визначається як сума доходів, отриманих з таких інших джерел, зменшена на суму витрат, пов’язаних з отриманням таких доходів, але не вище суми таких доходів. Тому якщо фактичні витрати, прямо пов’язані з отриманням оподатковуваних доходів, перевищують суму таких доходів, то витрати у рядку 11 Звіту проставляються в межах саме таких доходів (у прикладі — III квартал: фактичні витрати — 1,1 тис. грн, але проставляється 1 тис. грн).

Отже, якщо неприбуткова установа отримує оподатковуваний дохід (дохід з інших джерел, ніж визначено п/п 7.11.2—7.11.7 п. 7.11 ст. 7 Закону № 334/94-ВР), то у рядку 10 Звіту така неприбуткова установа відображає суму цього доходу, а у рядку 11 — сплачені витрати, прямо пов’язані з отриманням доходів з інших джерел, у той самий податковий період, в якому зазначено і доходи. Щодо питання формування таких витрат, то слід зазначити, що оскільки неприбуткові установи створено не на підставі Закону України «Про підприємства в Україні» від 27.03.91 № 887-ХІІ, тому вони не повинні здійснювати виробничої діяльності, а отже не мають права окремо формувати валові витрати згідно зі ст. 5 Закону № 334/94-ВР. Таким чином, з метою оподаткування на зменшення суми інших доходів приймається тільки та частина загальних витрат неприбуткової організації, що прямо пов’язані з отриманням таких доходів.

З прибутку, який визначається як різниця між доходами та витратами (різниця між даними рядків 11 та 10), за ставкою 25 % обчислюється та сплачується до бюджету податок на прибуток (приклад 1).

З наведеного прикладу видно, що прибуток і податок на прибуток визначаються у той податковий період, в якому було отримано оподатковувані доходи (у прикладі II квартал).

Відповідно до абзацу першого п/п 7.11.9 п. 7.11а. 7 Закону № 334/94-ВР у новій редакції Порядку наводиться розрахунок податку на прибуток від перевищення норми нерозподіленого прибутку (рядки 14—21). Такий розрахунок проводиться за результатами І кварталу. Для розрахунку перевищення кожна неприбуткова установа у рядку 14 зазначає суму доходів, що звільняються від оподаткування за попередній звітний (податковий) рік, яка береться з графи 4 «Наростаючим підсумком з початку звітного року» відповідного рядка Звіту за попередній (податковий) рік.

У рядку 15 зазначається сума прибутку від доходу з інших джерел, зменшена на суму нарахованого податку на прибуток за попередній звітний (податковий) рік, яка визначається як різниця між даними графи 4 рядків 12 та 13.

У рядку 17 зазначається сума витрат за попередній звітний (податковий) рік та І квартал поточного року, що визначається як сума даних рядка 9 графи 4 Звіту за попередній рік та даних рядка 9 графи 3 Звіту за І квартал поточного року (приклад 2).

Зазначена в рядку 22 Звіту сума податку на прибуток заповнюється тільки за результатами І кварталу поточного року та підлягає сплаті до бюджету в терміни, встановлені чинним законодавством України, як загальне зобов’язання за І квартал звітного року.

Оскільки сума нарахованого податку на прибуток від доходів, що підлягають оподаткуванню, не може враховуватись при визначенні перевищення норми нерозподіленого прибутку, то з метою усунення подвійного оподаткування згідно із розрахунком сума цього податку вираховується.

Приклад 2

(тис. грн)

Рядок Звіту

Код рядка

І квартал 2002 р.

Сума доходів, що звільняються від оподаткування, отриманих за попередній звітний (податковий) рік

14

10

Прибуток від доходу з інших джерел, зменшений на суму податку за попередній звітний (податковий) рік (3,6 – 1,1 = 2,5)

15

2,5

Загальні валові доходи за попередній звітний (податковий) рік (сума ряд. 14 та 15) (10 + 2,5 = 12,5)

16

12,5

Сума витрат за попередній звітний (податковий) рік та за І квартал поточного року

17

6,5

Нерозподілена сума прибутку на кінець І кварталу, нас-тупного за звітним (різниця ряд. 16 та 17) (12,5 – 6,5 = 6,0)

18

6,0

Норматив отримання доходів згідно із законодавством (рядок 16 • 25 : 100) (12,5 • 0,25 = 3,1)

19

3,1

Сума перевищення (різниця ряд. 18 та 19) 6,0 – 3,1 = 2,9)

20

2,9

Нарахований податок на прибуток із суми перевищення (позитивне значення ряд. 20 • 30 : 100) (2,9 • 0,3 = 0,9)

21

0,9