Звітність бюджетних установ - Ткаченко І.Т.

Порядок визначення структури ознаки неприбуткових установ

І. Загальні положення

Порядок визначення структури ознаки неприбуткових установ розроблено на виконання п. 1.4 Положення про Реєстр неприбуткових установ (організацій), затвердженого наказом Державної податкової адміністрації України від 11.07.97 № 232 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 06.08.97 за № 291/2095.

Упровадження Порядку забезпечує реєстрацію та облік установ і має на меті використання єдиної методики обліку неприбуткових установ в органах державної податкової служби.

Присвоєння установам коду ознаки здійснюють місцеві органи державної податкової служби.

Виключення неприбуткової установи з Реєстру неприбуткових установ (організацій) в разі порушення норм Закону України «Про оподаткування прибутку підприємств» або інших законодав-чих актів відбувається за поданням державних податкових адміністрацій в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві і Севастополі Державною податковою адміністрацією України. Рішення центрального податкового органу можуть бути оскаржені в судовому порядку.

У цьому Порядку терміни вживаються відповідно до чинних нормативно-правових актів, зокрема Закону України «Про оподаткування прибутку підприємств», Закону України «Про страхування».

Безповоротна фінансова допомога — це:

  • сума коштів, передана платникові податку згідно з договорами дарування, іншими подібними договорами, які не передбачають відповідної компенсації чи повернення таких коштів (за винятком бюджетних дотацій і субсидій), або без укладання таких угод;
  • сума безнадійної заборгованості, відшкодована кредитору позичальником після списання такої безнадійної заборгованості;
  • сума заборгованості платника податку перед іншою юридичною чи фізичною особою, що залишилася нестягнутою після закінчення строку позовної давності;
  • кредит або депозит, наданий платнику податку без встановлення строків повернення його основної суми, за винятком кредитів, наданих під безстрокові облігації, та депозитів до запитання у банківських установах.

Державними послугами вважаються будь-які платні послуги, обов’язковість отримання яких встановлюється законодавством та які надаються фізичним чи юридичним особам органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування та створеними ними установами та організаціями, що утримуються за рахунок коштів відповідних бюджетів.

Пасивними доходами вважаються доходи, отримані у вигляді відсотків, дивідендів, страхових виплат і відшкодувань, а також роялті.

Основною діяльністю вважається діяльність неприбуткових установ з надання благодійної допомоги, просвітніх, культурних, наукових, освітніх та інших подібних послуг для суспільного споживання, зі створення системи соціального самозабезпечення громадян та для інших цілей, передбачених статутними документами, укладеними на підставі норм відповідних законів про неприбуткові установи. Статутні документи неприбуткових установ повинні містити вичерпний перелік видів їх діяльності. До основної діяльності не включаються будь-які операції з продажу товарів (робіт, послуг) неприбутковими установами, визначеними абзацами «в» і «г» п/п 7.1 1.1 п. 7.11 статті 7 Закону України «Про оподаткування прибутку підприємств», особам, іншим ніж засновники, учасники або члени (їх уповноважені особи) таких неприбуткових установ.

Господарською діяльністю вважається будь-яка діяльність особи, спрямована на отримання доходу в грошовій, матеріальній або нематеріальній формах, у разі, коли безпосередня участь такої особи в діяльності такої установі є регулярною, постійною та суттєвою. Під безпосередньою участю слід розуміти зазначену діяльність особи через свої постійні представництва, філіали, відділення, інші відокремлені підрозділи, а також через довірену особу, агента або будь-яку іншу особу, яка діє від імені та на користь першої особи.

Страховий платіж (страховий внесок, страхова премія) — плата за страхування, яку страхувальник зобов’язаний внести страховику згідно з договором страхування (Закон України «Про страхування»).

Центральний податковий орган веде Реєстр неприбуткових установ (організацій), які звільняються від сплати податку на прибуток.

Реєстр неприбуткових установ (організацій) ведеться автоматизовано в складі загальнодержавної Автоматизованої інформаційно-аналітичної системи підсистеми «Податки юридичних осіб» Державної податкової адміністрації України.

Кошти, отримані бюджетними установами на виконання окремих доручень; інші власні надходження бюджетних установ і організацій.

1.2. (0002) — установи (організації), створені органами державної влади України, що утримуються за рахунок коштів відповідних бюджетів.

При визначенні структури ознаки неприбуткових установ для установ, організацій, створених органами державної влади України, що утримуються за рахунок коштів відповідних бюджетів, необхідно керуватися такими нормативно-правовими актами: Конституцією України, Законом України «Про оподаткування прибутку підприємств», Указом Президента України «Про загальне положення про міністерство, інший центральний орган держав-ної виконавчої влади», Указом Президента України «Про зміни у структурі центральних органів виконавчої влади», постановою Кабінету Міністрів України «Про державні комітети та інші підвідомчі Кабінету Міністрів України органи державної виконавчої влади» та іншими нормативно-правовими актами.

1.3. (0003) — органи місцевого самоврядування.

При визначенні структури ознаки неприбуткових установ для органів місцевого самоврядування необхідно керуватися такими нормативно-правовими актами: Конституцією України, Законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про оподаткування прибутку підприємств», іншими нормативно-правовими актами.

1.4. (0004) — установи (організації), створені органами місцевого самоврядування, що утримуються за рахунок коштів відповідних бюджетів.

При визначенні структури ознаки неприбуткових установ для установ (організацій), створених органами місцевого самоврядування, що утримуються за рахунок коштів відповідних бюджетів, необхідно керуватися такими нормативно-правовими актами: Конституцією України, Законами України «Про місцеве самоврядування в Україні» та «Про оподаткування прибутку підприємств», іншими нормативно-правовими актами.

2. Благодійні фонди і благодійні організації, створені у порядку, визначеному законом для проведення благодійної діяль-ності, в тому числі громадські організації, створені з метою провадження екологічної, оздоровчої, аматорської спортивної, культурної, освітньої та наукової діяльності, а також творчі спілки та політичні партії, науково-дослідні установи та вищі навчальні заклади III—IV рівнів акредитації, внесені до Державного реєстру наукових установ, яким надається підтримка держави (абзац «б» п/п 7.11.1 п. 7.11 ст. 7 зазначеного Закону)

2.1. (0005) — благодійні фонди (організації), створені у порядку, визначеному законом для проведення благодійної діяльності.

При визначенні структури ознаки неприбуткових установ (організацій) для зазначених фондів (організацій), необхідно керуватися такими нормативно-правовими актами; Законами України «Про благодійництво та благодійні організації», «Про гуманітарну допомогу», «Про оподаткування прибутку підприємств», іншими нормативно-правовими актами.

Благодійники, які передали своє майно, кошти та інші матеріаль-ні цінності до благодійної організації, одержують звіт про використання зазначених майна, коштів та цінностей. Якщо майно, кошти та інші матеріальні цінності передані за цільовим призначенням, то звіт про їх використання подається благодійною організацією благодійнику в обов’язковому порядку.

Органи державної влади і органи місцевого самоврядування, а також державні і комунальні підприємства, установи, організації України, що фінансуються з бюджету, не можуть бути засновниками (засновником) благодійної організації (ст. 5 Закону України «Про благодійництво та благодійні організації»).

Відповідно до п. 2 постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Положення про порядок державної реєстрації благодійних організацій» всі засновані благодійні фонди без справляння плати повинні здійснити перереєстрацію у Міністерстві юстиції України.

2.2. (0006) — громадські організації, створені з метою провадження екологічної, оздоровчої, аматорської спортивної, культурної, освітньої та наукової діяльності.

При визначенні структури ознаки неприбуткових установ (організацій) для громадських організацій, створених з метою провадження екологічної, оздоровчої, аматорської спортивної, культурної, освітньої та наукової діяльності необхідно керуватися такими нормативно-правовими актами: Законами України «Про об’єднання громадян», «Про оподаткування прибутку підприємств», іншими нормативно-правовими актами.

2.3. (0007) — творчі спілки.

При визначенні структури ознаки неприбуткових установ (організацій) для творчих спілок необхідно керуватися такими нормативно-правовими актами: Законами України «Про об’єднання громадян», «Про професійних творчих працівників та творчі спіл-ки», «Про оподаткування прибутку підприємств», іншими нормативно-правовими актами.

2.4. (0008) — політичні партії.

При визначенні структури ознаки неприбуткових установ (організацій) для політичних партій необхідно керуватися такими нормативно-правовими актами: Конституцією України, Законами України «Про об’єднання громадян», «Про оподаткування прибутку підприємств», іншими нормативно-правовими актами.

3. Пенсійні фонди, кредитні спілки, утворені у порядку, визначеному законом (абзац «в» п. 7.11 ст. 7 зазначеного Закону)

3.1. (0009) — пенсійні фонди.

При визначенні структури ознаки неприбуткових установ (організацій) для пенсійних фондів необхідно керуватися такими нормативно-правовими актами: законами України «Про пенсійне забезпечення», «Про оподаткування прибутку підприємств», «Про страхування», іншими нормативно-правовими актами.

3.2. (0010) — кредитні спілки.

При визначенні структури ознаки неприбуткових установ (організацій) для кредитних спілок необхідно керуватися такими нормативно-правовими актами: Законом України «Про оподаткування прибутку підприємств», Указом Президента України «Про Тимчасове положення про кредитні спілки в Україні», іншими нормативно-правовими актами.

4. (0011) — інші, ніж визначені в абзаці «б», юридичні особи, діяльність яких не передбачає одержання прибутку згідно з нормами відповідних законів (абзац «г» п. 7.11 ст. 7 зазначеного Закону)

При визначенні структури ознаки неприбуткових установ (організацій) для інших, ніж визначені в абзаці «б», юридичних осіб, діяльність яких не передбачає одержання прибутку згідно з нормами відповідних законів, необхідно керуватися такими нормативно-правовими актами: Законами України «Про оподаткування прибутку підприємств», «Про об’єднання громадян», іншими нор-мативно-правовими актами.

5. (0012) — спілки, асоціації та інші об’єднання юридичних осіб, створені для представлення інтересів засновників, що утримуються лише за рахунок внесків таких засновників та не проводять господарської діяльності, за винятком отримання пасивних доходів (абзац «д» п. 7.11 ст. 7 зазначеного Закону)

При визначенні структури ознаки неприбуткових установ для спілок, асоціацій та інших об’єднань юридичних осіб, створених для представлення інтересів засновників, що утримуються лише за рахунок внесків таких засновників та не проводять господарської діяльності, за винятком отримання пасивних доходів, необхідно керуватися такими нормативно-правовими актами: Конституцією України, Законами України «Про підприємства в Україні», «Про об’єднання громадян», «Про оподаткування прибутку підприємств», іншими нормативно-правовими актами.

6. (0013) — релігійні організації, зареєстровані у порядку, передбаченому законом (абзац «е» п. 7.11 ст. 7 зазначеного Закону)

При визначенні структури ознаки неприбуткових установ для релігійних організацій, зареєстрованих у порядку, передбаченому законом, необхідно керуватися такими нормативно-правовими актами: Конституцією України, Законами України «Про свободу совісті та релігійні організації», «Про оподаткування прибутку підприємств», іншими нормативно-правовими актами.

7. (0014) — науково-дослідні установи та вищі навчальні заклади ІІІ—IV рівнів акредитації, внесені до Державного реєстру наукових установ, яким надається підтримка держави (абзац «б» п. 7.11 ст. 7 зазначеного Закону)

При визначенні структури ознаки неприбуткових установ (організацій) для науково-дослідних установ та вищих навчальних закладів III—IV рівнів акредитації, внесених до Державного реєстру наукових установ, яким надається підтримка держави, необхідно керуватися Законами України «Про оподаткування прибутку підприємств», «Про освіту», іншими нормативно-правовими актами.

8. (0015) — житлово-будівельні кооперативи, об’єднання співвласників багатоквартирних будинків, створені в порядку, визначеному Законом (абзац «є» п. 7.11 ст. 7 зазначеного Закону)

При визначенні структури ознаки неприбуткових установ для житлово-будівельних кооперативів, об’єднань співвласників багатоквартирних будинків необхідно керуватися Законами України «Про оподаткування прибутку підприємств», «Про об’єднання співвласників багатоквартирного будинку», «Про об’єднання громадян», іншими нормативно-правовими актами.

Коли зареєстровані неприбуткові установи будуть виключені з Реєстру неприбуткових установ, то кошти вважаються доходом та оподатковуються на загальних підставах. Оподаткування таких організацій здійснюватиметься з моменту виключення їх з Реєстру неприбуткових установ (організацій).

Усі без винятку установи можуть до складу валових витрат включати суми коштів або вартість майна, добровільно перерахованих (переданих) до Державного бюджету України або бюджетів територіальних громад, до неприбуткових організацій у випадках, визначених у п. 7.11 згаданого Закону, але не більше ніж 4 % оподатковуваного прибутку попереднього звітного періоду.