Звітність бюджетних установ - Ткаченко І.Т.

Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень бюджетних установ

Таблиця 4.18

ЗВІТ ПРО НАДХОДЖЕННЯ І ВИКОРИСТАННЯ КОШТІВ, ОТРИМАНИХ ЗА ІНШИМИ ДЖЕРЕЛАМИ ВЛАСНИХ НАДХОДЖЕНЬ БЮДЖЕТНИХ УСТАНОВ

за І квартал 2004 р.

Форма № 4-2 км

Установа Обласна клінічна лікарня

 

 

 

Коди

Територія м. Київ

 

за ДКУД

 

 

Код та назва тимчасової класифікації видатків місцевих бюджетів

 

за ЄДРПОУ

 

 

Періодичність: річна, квартальна, місячна

 

за КОПТУУ

 

 

Одиниця виміру гривні

 

 

 

 

Коди та назва тимчасової класифікації видатків місцевих бюджетів

КЕК

Код рядка

Затверджено кошторисом на рік

Залишок на початок року

Перераховано залишок

Надійшло коштів

Касові видатки — всього

Фактичні видатки —всього

Залишок на кінець звітного періоду

1

2

3

4

5

б

7

8

9

10

Надходження коштів — усього

х

010

0

 

 

10 647

х

х

х

Від отримання грантів і дарунків

х

020

 

х

х

10 647

х

х

х

Отримані на виконання окремих доручень

х

030

 

х

х

 

х

х

х

Видатки — всього

х

040

0

х

х

х

10 647

33 920

х

у тому числі:

Поточні видатки

1000

050

0

0

0

0

4747

28 020

0

Видатки на товари і послуги

1100

060

0

0

0

0

4747

28 020

0

Оплата праці працівників бюджетних установ

1110

070

0

0

0

0

0

0

0

Заробітна плата

1111

080

 

 

 

 

 

 

 

Грошове утримання військовослужбовців

1112

090

 

 

 

 

 

 

 

Виплати з тимчасової непрацездатності

1113

100

 

 

 

 

 

 

 

Нарахування на зарплату

1120

110

 

 

 

 

 

 

 

Придбання предметів постачання і матеріалів, оплата послуг та інші видатки

1130

120

4800

0

0

0

4747

28 020

0

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар

1131

130

400

 

 

 

380

380

 

Медикаменти та перев’язувальні матеріали

1132

140

3100

 

 

 

3102

2990

 

Продукти харчування

1133

150

1300

 

 

 

1265

24 650

 

М’який інвентар та обмундирування

1134

160

 

 

 

 

 

 

 

Оплата транспортних послуг та утримання транспортних засобів

1135

170

 

 

 

 

 

 

 

Оренда та експлуатаційні послуги

1136

180

 

 

 

 

 

 

 

Продовження табл. 4.18

Коди та назва тимчасової класифікації видатків місцевих бюджетів

КЕК

Код рядка

Затверджено кошторисом на рік

Залишок на початок року

Перераховано залишок

Надійшло коштів

Касові видатки — всього

Фактичні видатки —всього

Залишок на кінець звітного періоду

Поточний ремонт обладнання, інвентарю та будівель; технічне обслуговування обладнання

1137

190

 

 

 

 

 

 

 

Послуги зв’язку

1138

200

 

 

 

 

 

 

 

Оплата інших послуг та інші видатки

1139

210

 

 

 

 

 

 

 

Видатки на відрядження

1140

220

 

 

 

 

 

 

 

Матеріали, інвентар, будівництво, капітальний ремонт та заходи спеціального призначення, що мають загальнодержавне значення

1150

230

 

 

 

 

 

 

 

Оплата комунальних послуг та енергоносіїв

1160

240

0

0

0

0

0

0

0

Оплата теплопостачання

1161

250

 

 

 

 

 

 

 

Оплата водопостачання і водовідведення

1162

260

 

 

 

 

 

 

 

Оплата електроенергії

1163

270

 

 

 

 

 

 

 

Оплата природного газу

1164

280

 

 

 

 

 

 

 

Оплата інших комунальних послуг

1165

290

 

 

 

 

 

 

 

Оплата інших енергоносіїв

1166

300

 

 

 

 

 

 

 

Дослідження і розробки, державні програми

1170

310

 

 

 

 

 

 

 

Виплата відсотків (доходу) за зобов’язаннями

1200

320

 

 

 

 

 

 

 

Субсидії та поточні трансферти

1300

330

0

0

0

0

0

0

0

Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)

1310

340

 

 

 

 

 

 

 

Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів

1320

350

 

 

 

 

 

 

 

Поточні трансферти населенню

1340

360

0

0

0

0

0

0

0

Виплата пенсії і допомоги

1341

370

 

 

 

 

 

 

 

Стипендії

1342

380

 

 

 

 

 

 

 

Інші поточні трансферти населенню

1343

390

 

 

 

 

 

 

 

Поточні трансферти за кордон

1350

400

 

 

 

 

 

 

 

Капітальні видатки

2000

410

5900

0

0

0

5900

5900

0

Придбання основного капіталу

2100

420

5900

0

0

0

5900

5900

0

Закінчення табл. 4.18

Коди та назва тимчасової класифікації видатків місцевих бюджетів

КЕК

Код рядка

Затверджено кошторисом на рік

Залишок на початок року

Перераховано залишок

Надійшло коштів

Касові видатки — всього

Фактичні видатки —всього

Залишок на кінець звітного періоду

Придбання предметів, обладнання довгострокового користування

2110

430

5900

 

 

 

5900

5900

 

Капітальне будівництво (придбання)

2120

440

0

0

0

0

0

0

0

Будівництво (придбання) житла

2121

450

 

 

 

 

 

 

 

Будівництво (придбання) адміністративних об’єктів

2122

460

 

 

 

 

 

 

 

Інше будівництво

2123

470

 

 

 

 

 

 

 

Капітальний ремонт, реконструкція та реставрація

2130

480

0

0

0

0

0

0

0

Капітальний ремонт, реконструкція житлового фонду

2131

490

 

 

 

 

 

 

 

Капітальний ремонт, реконструкція адміністративних об’єктів

2132

500

 

 

 

 

 

 

 

Капітальний ремонт, реконструкція інших об’єктів

2133

510

 

 

 

 

 

 

 

Реставрація пам’яток культури, історії та архітектури

2134

520

 

 

 

 

 

 

 

Створення державних запасів і резервів

2200

530

 

 

 

 

 

 

 

Придбання землі і нематеріальних активів

2300

540

 

 

 

 

 

 

 

Капітальні трансферти

2400

550

0

0

0

0

0

0

0

Капітальні трансферти підприємствам

2410

560

 

 

 

 

 

 

 

Капітальні трансферти органам державного управління

2420

570

 

 

 

 

 

 

 

Капітальні трансферти населенню

2430

580

 

 

 

 

 

 

 

Капітальні трансферти за кордон

2440

590

 

 

 

 

 

 

 

Капітальні трансферти до бюджету розвитку

2450

600

 

 

 

 

 

 

 

Нерозподілені видатки

3000

610

 

 

 

 

 

 

 

Кредитування з вирахуванням погашення

4000

620

 

 

 

 

 

 

 

Керівник

Головний бухгалтер

“___” _____________________ 200__ р.

М.п.

Звіти форми № 4-1 д та № 4-1 м річні; № 4-1 кд та № 4-1 км квартальні; № 4-1 мд та № 4-1 мм місячні “Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги, що надаються бюджетними установами” складаються установами, що отримують плату за послуги, які надаються бюджетними установами відповідно до чинного законодавства України. Вони мають постійний характер і обов’язково плануються у кошторисі. Форми № 4-1 кд та № 4-1 км включають плату за послуги, надання яких пов’язане з виконанням основних функцій та завдань бюджетної установи; кошти, що отримуються бюджетними установами від господарської та/або виробничої діяльності; плату за оренду майна бюджетних установ; кошти, що отримуються бюджетними установами від реалізації майна. Надходження від реалізації майна, визначеного пунктом 10 статті 10 Закону України “Про Державний бюджет України на 2003 рік”, відображається за формою № 4-3 кд “Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду”.

Використовують ці кошти за цільовим призначенням згідно з кошторисом.

Крім того, складається зведений звіт форми № 4-1 кд за всіма кодами програмної класифікації видатків державного бюджету та № 4-1 км за всіма кодами тимчасової класифікації видатків місцевих бюджетів.

Звіти форми № 4-2 д, 4-2 м річні; № 4-2-кд, 4-2 км квартальні; № 4-2 мд, 4 мм місячні “Звіт про надходження і використання коштів,отриманих за іншими джерелами власних надходжень бюджетних установ” складається установами, що отримують гранти та дарунки, благодійні внески, а також кошти на виконання окремих доручень. Сюди також відносяться інвестиції, що згідно з чинним законодавством України отримують бюджетні установи, у тому числі на будівництво житла. Ці кошти не мають постійного характеру та плануються лише у випадках, що попередньо обумовлені рішеннями Кабінету Міністрів України або за вже укладеними угодами, або за календарними планами проведення централізованих заходів.

При отриманні надходжень у натуральній формі розпорядниками бюджетних коштів вносяться зміни до спеціального фонду кошторису за власними надходженнями відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 28.02.02 № 228.

Крім того, складається зведений звіт форми № 4-2 км за всіма кодами програмної класифікації видатків державного бюджету.

Звіти форми № 4-3 д і № 4-3 м річні; № 4-3 кд і № 4-3 км квартальні; № 4-3 мд і № 4-3 мм місячні “Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду” складаються установами, які за розподілами головних розпорядників коштів отримують кошти, що відносяться до інших надходжень спеціального фонду бюджету.

У разі безпосереднього зарахування коштів на спеціальні реєстраційні рахунки розпорядників коштів, відкритих в органах Державного казначейства України (30 % збору на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства тощо), складаються окремі форми № 4-3 кд, № 4-3 км. У рядку “Надійшло коштів” проставляється загальна сума надходжень без розбивки за кодами економічної класифікації видатків.

Заповнення окремих граф звітів форм № 4-1 кд і № 4-1 км “Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги, що надаються бюджетними установами”, № 4-2 д і № 4-2 км “Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень бюджетних установ”, № 4-3 кд і № 4-3 км “Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду” здійснюється за таким порядком.

У графі “Затверджено кошторисом на рік” відображається річна сума планових показників за відповідним джерелом надходжень спеціального фонду згідно із Зведенням показників спеціального фонду кошторису на рік (форма якого затверджена наказом Міністерства фінансів України “Про затвердження документів, що застосовуються в процесі виконання бюджету” від 28.01.02 № 57, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 01.02.02 за № 86/6374).

Якщо протягом звітного року до кошторису були внесені зміни, то в графі “Затверджено кошторисом на рік” проставляється сума з урахуванням внесених змін (у тому числі за надходженнями в натуральному виразі).

У графах “Залишок на початок року” та “Залишок на кінець звітного періоду” форм № 4-1 кд, № 4-1 км, № 4-2 кд, № 4-2 км наводяться загальні суми залишків (грошові кошти на поточних або спеціальних реєстраційних рахунках) без розподілу за кодами економічної класифікації видатків. Залишки повинні відповідати даним виписок зі спеціальних реєстраційних (поточних) рахунків органів Державного казначейства України (установ бан-ків) на відповідні дати.