Фінанси - Романенко О.Р., Огород­ник С.Я.

Фінанси: Навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисципліни. — 2-ге вид., перероб. і доп. / О. Р. Романенко, С. Я. Огород­ник, М. С. Зязюн, А. А. Славкова. — К.: КНЕУ, 2003. — 387 с.

ISBN 966–574–510–7

У посібнику викладені навчально-методичні матеріали, необхідні для самостійного вивчення дисципліни «Фінанси», — типова програма курсу, розгорнуті методичні вказівки з кожної теми, плани семінарських занять, завдання для самостійної роботи студентів, тематика курсових і контрольних робіт із методичними вказівками щодо їх виконання, термінологічний словник, рекомендована література. Крім того, вміщено перелік різних видів навчальних робіт, які зобов’язаний виконати студент під час проведення поточного контролю, модульні завдання, зміст екзаменаційних питань та критерії їх оцінювання.

ББК 65.261ЗМІСТ


ВСТУП
1. ТИПОВА ПРОГРАМА КУРСУ
2. НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
2.1. Методичні поради до вивчення курсу
Тема 1. СУТНІСТЬ ФІНАНСІВ, ЇХ ФУНКЦІЇ І РОЛЬ
Тема 2. ФІНАНСОВА СИСТЕМА
Тема 3. ФІНАНСОВА ПОЛІТИКА І ФІНАНСОВИЙ МЕХАНІЗМ
Тема 4. ФІНАНСИ ГОСПОДАРСЬКИХ СУБ’ЄКТІВ
Тема 5. ДЕРЖАВНІ ФІНАНСИ
Тема 6. ПОДАТКИ І ПОДАТКОВА СИСТЕМА
Тема 7. БЮДЖЕТ І БЮДЖЕТНА СИСТЕМА
Тема 8. ДОХОДИ І ВИДАТКИ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ
Тема 9. МІСЦЕВІ ФІНАНСИ
Тема 10. ДЕРЖАВНІ ЦІЛЬОВІ ФОНДИ
Тема 11. ДЕРЖАВНИЙ КРЕДИТ І ДЕРЖАВНИЙ БОРГ
Тема 12. СТРАХУВАННЯ І СТРАХОВИЙ РИНОК
Тема 13. ФІНАНСОВИЙ РИНОК
Тема 14. МІЖНАРОДНІ ФІНАНСИ
2.2. Термінологічний словник
2.3. Плани семінарських занять
2.4. Запитання для перевірки знань з тем курсу
3. ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ
3.1. Питання для дискусій
3.2. Тематика рефератів
3.3. Підготовка міні-лекцій з проблемних питань
3.4. Складання комплексного (або тематичного) фінансового кросворду
3.5. Складання тематичних тестів
4. ТЕМАТИКА КУРСОВИХ ТА КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ І МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ЩОДО ЇХ ВИКОНАННЯ
4.1. Тематика курсових робіт
4.2. Методичні вказівки з написання курсової роботи
4.3. Тематика контрольних робіті методичні вказівки щодо їх виконання
5. ПОТОЧНИЙ І ПІДСУМКОВИЙ КОНТРОЛЬ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ
5.1. Організація поточного контролю(для студентів денної і вечірньої форм навчання)
5.2. Питання для поточного контролю
5.3. Порядок проведення семестрових іспитів та критерії оцінювання знань студентів
5.4. Питання для підготовки до іспиту
РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА