Бізнес-план: технологія розробки та обгрунтування - Покропивний С. Ф.,

9.4. Плановий баланс

На практиці фінансовий стан фірми постійно змінюється. Але для ефективного управління фірмою треба постійно мати чітку картину її фінансового стану. З цією метою щорічно на певну дату (як правило, за станом на 31 грудня) складається баланс фірми (підприємства, організації).

Баланс є фінансовим документом, що в ньому кошти фірми (у грошовій формі) згруповано як за їхнім складом і розміщенням, так і за джерелами їх надходження. Баланс складається для того, щоб отримати «фотографію» фінансового стану фірми на певну дату, яка має зафіксувати фінансові позиції фірми на даний момент. Баланс, зокрема, показує:

 • що фірма має у своєму ропорядженні (активи);
 • скільки вона винна постачальникам і кредиторам (пасиви);
 • що в неї залишається (власний капітал = активи – пасиви).

У балансі активи й пасиви протистоять одне одному згідно з універсальним бухгалтерським рівнянням:

Активи = Пасиви + Власний капітал .

У бізнес-плані складається баланс (табл. 9.7), форма якого потребує вертикального розміщення інформації (верхня частина — активи; середня — пасиви; нижня — власний капітал (зобов’язання перед власниками)).

Розглянемо детальніше статті планового балансу.

Активи — це майно й ресурси, які має фірма у своєму розпорядженні і завдяки яким створюється її прибуток. При цьому розрізняють поточні та постійні активи.

Поточні активи — це ресурси фірми, які відносно швидко (протягом одного року) можуть бути переведені в готівку. До поточних активів, зокрема, належать:

 • готівка — гроші в касі та на банківському рахунку;
 • ринкові цінні папери — акції, облігації, інші цінні папери;
 • дебіторська заборгованість — кошти, які фірмі заборгували споживачі її продукції (послуг);

План грошових надходжень і виплат на

Показники

 

 

1

2

А. Готівкові кошти на початок місяця

 

 

Б. Грошові надходження — усього,

 

 

зокрема:

 

 

виторг від продажу

 

 

надходження за рахунками за продажу в кредит

 

 

позика

 

 

інші надходження

 

 

В. Грошові платежі на сторону — усього,

 

 

зокрема:

 

 

купівля товарів

 

 

заробітна плата

 

 

нарахування та податки на заробітну плату

 

 

рентні платежі

 

 

платежі за комунальні послуги

 

 

рекламні витрати

 

 

страхові платежі

 

 

купівля машин та устаткування

 

 

виплата боргу та процентів

 

 

інші платежі

 

 

гроші, що взяті на потреби власників бізнесу

 

 

Г. Чистий потік готівки (Б – В)

 

 

Д. Готівкові грошові кошти на кінець місяця (А + Г)

 

 

 

Таблиця 9.5

перший рік (з помісячним розподілом), гривень

Місяці

Усього

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

за рік

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

План грошових надходжень і виплат на другий і

Показники

Другий рік (квартали)

 

1

2

3

4

А. Готівкові кошти на початок кварталу

 

 

 

 

Б. Грошові надходження — усього,

 

 

 

 

зокрема:

 

 

 

 

виторг від продажу

 

 

 

 

надходження на рахунки за продажу в кредит

 

 

 

 

позика

 

 

 

 

інші надходження

 

 

 

 

В. Грошові платежі на сторону — усього,

 

 

 

 

зокрема:

 

 

 

 

купівля товарів

 

 

 

 

заробітна плата

 

 

 

 

нарахування та податки на заробітну плату

 

 

 

 

рентні платежі

 

 

 

 

платежі за комунальні послуги

 

 

 

 

рекламні витрати

 

 

 

 

страхові платежі

 

 

 

 

купівля машин та устаткування

 

 

 

 

виплата боргу та процентів

 

 

 

 

інші платежі

 

 

 

 

гроші, що взяті на потреби власників бізнесу

 

 

 

 

Г. Чистий потік готівки (Б – В)

 

 

 

 

Д. Готівкові грошові кошти на кінець кварталу (А + Г)

 

 

 

 

 

Таблиця 9.6

третій роки (з поквартальним розподілом), гривень

Усього

Третій рік (квартали)

Усього

 

1

2

3

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблиця 9.7

Плановий баланс фірми (на 31 грудня 199_ року)

Активи

 

 

Поточні активи:

 

 

Готівка

 

 

Ринкові цінні папери

 

 

Дебіторська заборгованість

 

 

Матеріальні запаси

 

 

Попередньо сплачені витрати

 

 

Інші поточні активи

 

 

Загальні поточні активи

 

 

Постійні активи:

 

 

Земля

 

 

Будівлі та споруди за мінусом нарахованої амортизації (залишкова вартість споруд)

 

 

Обл аднання за мінусом нарахованої амортизації (залишкова вартість обладнання)

 

 

Нематеріальні активи за мінусом старіння

 

 

Загальні постійні активи

 

 

Загальні активи

 

 

Пасиви

 

 

Поточні пасиви:

 

 

Кредиторська заборгованість

 

 

Заборгованість податковим органам

 

 

Видатки, що нараховані до виплати

 

 

Інші поточні пасиви

 

 

Довгострокові пасиви:

 

 

Векселі до оплати

 

 

Кредити під заставу майна

 

 

Інші довгострокові пасиви

 

 

Загальні пасиви

 

 

Зобов’язання перед власниками (акціонерами)

 

 

Прості акції

 

 

Привілейовані акції

 

 

Нерозподілений прибуток

 

 

Загальні зобов’язання перед власниками (акціонерами)

 

 

Загальні пасиви та зобов’язання перед власниками (акціонерами)

 

 

 • матеріальні запаси — вартість сировини, матеріалів, напівфабрикатів, комплектуючих, готової, але ще не реалізованої продукції тощо;
 • попередньо сплачені витрати — рентні платежі, страхові внески, авансові платежі за товари й послуги іншим фірмам.

Постійні активи — це ресурси фірми, тривалість використання яких перевищує один рік і які не можуть бути швидко трансформовані в готівку. До постійних активів належать: земля, будівлі та споруди, обладнання. Слід зауважити, що всі ці постійні активи, за винятком вартості землі, відображаються в балансі за залишковою вартістю (початкова вартість за мінусом нарахованої амортизації).

До постійних активів належать також і нематеріальні активи. Так само як і інші постійні активи, нематеріальні активи здатні приносити фірмі дохід. Проте для них характерні: відсутність матеріальної основи отримання доходу та невизначеність розмірів майбутнього прибутку від їх використання. До нематеріальних активів належать:

 • права використання об’єктів промислової власності (патентів, ліцензій, промислових зразків, корисних моделей, товарних знаків, знаків обслуговування);
 •  права використання об’єктів інтелектуальної власності (авторські права на використання та видання наукових праць, літературних творів, програмних продуктів);
 •  права користування земельними ділянками та іншими природними ресурсами;
 •  права використання «ноу-хау», найменування місця походження товару, здобутої репутації фірми (goodwill), її ділових зв’язків, а також організаційні витрати на створення фірми.

Пасиви — це сума зобов’язань фірми перед кредиторами, іншими фірмами, організаціями, банками. Пасиви поділяють на поточні та довгострокові.

Поточні пасиви — це зобов’язання фірми, які мають бути сплачені протягом одного фінансового року. До поточних пасивів, зокрема, належать:

 • кредиторська заборгованість фірми — кошти, які фірма заборгувала своїм постачальникам, придбавши їх товари (послуги) в кредит;
 • заборгованість податковим органам. Фірма регулярно отримує прибуток від реалізації своєї продукції (послуг). Але податки фірма сплачує в певні заздалегідь визначені строки. Через це фірма практично завжди виступає як боржник податкових органів;
 • видатки, що нараховані до виплати — це різноманітні вже нараховані, але ще не сплачені виплати (нарахована, але невиплачена заробітна плата персоналу фірми, проценти по кредитах, страхові, пенсійні нарахування тощо).
 • Довгострокові пасиви — це зобов’язання фірми, термін погашення яких перевищує один фінансовий рік:
 • векселі до оплати — це кошти, які фірма позичила в банків, інших фірм, приватних осіб під письмове зобов’язання – вексель. Залежно від термінів погашення векселя (протягом одного року чи більше) статтю «Векселі до оплати» відносять відповідно до пот очних або довгострокових пасивів;
 • кредити під заставу майна — це кошти, отримані фірмою від інших організацій під заставу власного майна.
 • Зобов’язання перед власниками (акціонерами) — це власні кошти фірми:
 • акціонерний капітал — вартість фактично реалізованих акцій (звичайних та привілейованих). Акціонерний капітал формується за рахунок коштів засновників фірми, їхніх подальших внесків, а також внесків інших акціонерів;
 • нерозподілений прибуток — це та частина прибутку, яку буде інвестовано в розширення бізнесу фірми (чистий прибуток за мінусом суми сплачених дивідендів).

Плановий баланс на момент започаткування бізнесу фірми скласти порівняно легко, оскільки він відбиває потреби фірми у стартовому капіталі. Конкретно він показує:

 • як передбачається залучати необхідний капітал (пасиви та зобов’язання перед власниками);
 • на що залучені кошти передбачається витратити (які активи будуть придбані).

Планові баланси на другий і третій роки безпосередньо залежать від балансу на перший рік і очікуваних фінансових результатів діяльності фірми у відповідні періоди.

У текстовій частині фінансового плану подаються пояснення, які розшифровують припущення щодо окремих статей планового балансу.

У процесі передбачення очікуваних показників балансів слід звернути увагу на такий момент. Підприємці-початківці іноді помилково вважають, що на своєму старті фірма може використовувати тільки (або переважно) позичені кошти. Проте кредитори та інвестори завжди вимагають, щоб певна частка капіталу фірми була створена за рахунок власних коштів підприємця. Тоді підприємець буде «тісно прив’язаний» до свого бізнесу. Якщо для фірми настане скрутна доба, то він не втече, не зазнавши відчутних особистих утрат. Такий підприємець робитиме все залежне від нього, аби вийти з кризи і забезпечити подальший розвиток фірми.