Бізнес-план: технологія розробки та обгрунтування - Покропивний С. Ф.,

Резюме

  1. Цілі розробки організаційного плану зводяться до такого: а) переконати потенційних інвесторів і кредиторів у правильності вибору організаційно-правової форми бізнесу; б) охарактеризувати команду провідних менеджерів фірми; в) довести спроможність підприємця, команди його менеджерів та іншого персоналу фірми реалізувати бізнес-план.
  2. Організаційний план складається з таких підрозділів: а) організаційна форма бізнесу; б) потреба фірми в персоналі; в) власники, менеджери й зовнішні консультанти фірми; г) організаційна схема управління фірмою; д) кадрова політика і стратегія.
  3. Основними й визначальними принципами вибору форми організації бізнесу є: матеріальна відповідальність підприємця і готовність до економічного ризику; система й рівень оподаткування залежно від форми організації бізнесу; співвідношення стартового капіталу і власних коштів підприємця; оперативність управління бізнесом; урахування ймовірності банкрутства й ліквідації фірми.
  4. Характеристика потреби бізнесу в персоналі має грунтуватися на чітко сформульованих функціях, визначених видах діяльності й конкретних завданнях, що забезпечується побудовою «дерева цілей» і складанням штатного розпису. При цьому визначення потреби фірми в персоналі здійснюється за конкретними категоріями (керівники, менеджери, службовці, робітники) із зазначенням для кожної з них ділових якостей (кваліфікації, досвіду роботи), необхідної чисельності, вартості, джерел покриття потреби.
  5. У підрозділі «Власники бізнесу, команда менеджерів і зовнішні консультанти» подається детальна характеристика підприємців-засновників, активних інвесторів, провідних менеджерів, експертів і консультантів (рівень кваліфікації і професійні досягнення кожного з керівних працівників; біографічна довідка зі вказівкою на кваліфікацію, досвід роботи і практичні досягнення кандидата на певну посаду; характеристики-рекомендації, перелік досягнень на попередній роботі, державні нагороди тощо).
  6. Опрацювання організаційної схеми управління фірмою, що започатковує нову бізнесову діяльність, здійснюють поетапно: 1) формують перелік основних функцій підприємництва (будь-якого виду діяльності); виробничих і функціональних підрозділів фірми (цехів, відділів, служб);
  7. 2) розробляють матрицю типу «функції — організаційні одиниці», дотримуючись певних правил: повне розподілення функцій між підрозділами (особами); моновідповідальність за здійснення певних функцій; оптимальний діапазон контрольних функцій керівника (5 – 6 підрозділів); 3) графічно виконують рекомендовану організаційну схему управління фірмою з виокремленням ієрархії організаційних одиниць і зв’язків між ними.
  8. Підрозділ «Кадрова політика та стратегія» стисло характеризує філософію фірми щодо кадрових питань. Зокрема в ньому мають бути висвітле ні: строки комплектування штатів, процедура добору персоналу; мотивація та оплата праці.