Бізнес-план: технологія розробки та обгрунтування - Покропивний С. Ф.,

Резюме

 1. Бізнес-план є письмовим документом, в якому викладено сут­ність, шляхи і способи реалізації підприємницької ідеї; охарактеризова­ні ринкові, виробничі, організаційні і фінансові аспекти майбутнього бізнесу та особливості керування ним. Він є основою для здійснення підприємницької діяльності, необхідною передумовою залучення інвес­торів до процесу фінансування розробки та реалізації підприємницької ідеї, до інноваційно-інвестиційних проектів.
 2. У ринковій системі господарювання бізнес-план виконує дві ва­жливі функції: зовнішню (ознайомлення ділових людей із сутністю та ефективністю реалізації нової підприємницької ідеї) і внутрішню (опрацювання системи управління реалізацією підприємницького проекту).
 3. Бізнес-плани класифікуються за трьома основними ознаками: сферою бізнесу — виробництво, будівництво, торгівля, надання послуг, посередницька діяльність тощо; масштабами бізнесу — малий, серед­ній, великий; характером продукту бізнесу — традиційний, принципово новий, продукти виробничо-технічного й споживчого призначення. У межах кожної класифікаційної ознаки можна виокремлювати й розроб­ляти: а) повний бізнес-план комерційної ідеї або інвестиційного проек­ту (для потенційних партнерів та інвесторів); б) бізнес-план фірми (для ради директорів або зборів акціонерів); в) бізнес-план структурного підрозділу (для вищого керівництва фірми). Можуть також складатися спеціальні (скорочені) бізнес-плани для певного кола заінтересованих осіб, а також бізнес-плани розвитку конкретного регіону для органів з бюджетними повноваженнями.
 4. Конкретними цілями розробки бізнес-плану як багатофункціо­нального документа треба вважати такі:
 • налагодження комунікацій між підприємцем і майбутніми пос­тачальниками, продавцями та найманими працівниками;
 • проектування системи управління започатковуваним бізнесом у конкретній сфері виробничої діяльності;
 • своєчасне передбачення можливих перешкод і проблем на шля­ху до успіху власної справи;
 • формування та розвиток управлінських якостей підприємця;
 • можливість перевірки слушності власної підприємницької ідеї ще до її практичної реалізації.
 1. Обов’язковою передумовою розробки високоякісного бізнес-плану є формування конкретного інформаційного поля, тобто ціле­спрямовано створюваної сукупності відомостей різного характеру для забезпечення інформаційних потреб підприємця (господарника) в процесі бізнес-планування. для розробки бізнес-плану необхідна така інформація: маркетингова (конкуренти, споживачі, ціни, особливості просування на ринок); виробнича (технологія, устаткування, вироб­ничі площі, сировина й матеріали, персонал); фінансова (дохідність і рентабельність, кредити, податки, страхування); загальноекономічна й галузева (економічна ситуація, законодавство, політичні та соціаль­ні умови, тенденції розвитку галузі). При цьому важливо забезпечити об’єктивність, актуальність, своєчасність, комунікативність і наоч­ність інформації.
 2. Можливі такі джерела отримання інформації для розробки біз­нес-плану: власний досвід практичної діяльності у відповідній сфері бізнесу; безпосередні контакти з потенційними клієнтами, постачаль­никами, торговими агентами; статистична інформація про стан і тен­денції розвитку галузі та конкретної бізнесової сфери, діяльність кон­курентів; поточні аналітичні огляди економічної та ринкової ситуації; реклама, інформаційно-комерційні матеріали виставок (ярмарків), міжурядових угод, спеціалізованих науково-практичних конференцій (семінарів); вітчизняні та зарубіжні публікації з питань бізнесової (підприємницької) діяльності.
 3. Загальна методологія розробки бізнес-плану, як правило, охоп­лює три стадії: початкову, підготовчу та основну. Початкова стадія є обов’язковою, коли засновується цілком нове діло. на цій стадії роз­робляється концепція майбутнього бізнесу, в рамках якої здійснюєть­ся пошук підприємницької ідеї, вибір сфери діяльності та форми ор­ганізації бізнесу, а також приймається рішення щодо способу започаткування бізнесу. На підготовчій стадії формується інформа­ційне поле стосовно майбутнього бізнесу; виявляються сприятливі фактори та загрози з боку зовнішнього середовища; оцінюються сильні й слабкі сторони фірми; формулюються її місія та конкретні цілі; вибирається її стратегія; виявляються можливі стратегічні аль­тернативи. На основній стадії відбувається безпосереднє опрацю­вання конкретного бізнес-плану.