Моделювання економіки - Вітлінський В.В.

Контрольні завдання та теми для обговорення

 1. Сутність та особливості системного підходу до аналізу економічних систем і процесів.
 2. Сформулюйте поняття «модель» та «метод моделювання».
 3. Охарактеризуйте основні етапи економіко-математичного моделювання.
 4. Назвіть основні класифікаційні ознаки економіко-математичних моделей.
 5. Розкрийте сутність економічних спостережень і вимірів та особливості використання їх у моделюванні.
 6. Поясніть причини, що породжують необхідність використання нелінійних динамічних математичних моделей як найбільш адекватних.
 7. Назвіть причини існування невизначеності та асиметрії інформації в економічних системах.
 8. Основні принципи, що використовуються в моделюванні економіки. Їхня сутність.

Теми рефератів

 • Математичне моделювання економіки та його роль у розвитку економічної теорії.
 • Економетричні моделі та проблеми економетричного моделювання.
 • Роль і місце імітаційних моделей у дослідженні економічних об’єктів і процесів.
 • Моделі нестаціонарних часових рядів та коінтеграція.
 • Деякі загальні підходи до аналізу та порівняння економіко-математичних моделей.
 • Адаптивні методи прогнозування соціально-економічних процесів.
 • Аналіз пакетів прикладних програм, які використовуються в моделюванні економічних об’єктів і процесів.
 • Інтелектуальні системи і теорія прийняття рішень в економіці.
 • Математичні моделі в системах моніторингу економічних процесів.
 • Використання математичних моделей моніторингу в розв’язанні прикладних економічних задач.
 • Комплекс економіко-математичних моделей маркетингових досліджень.
 • Основні принципи аналізу та синтезу моделей економічних систем.
 • Комплекс економіко-математичних моделей функціонування комерційного банку.
 • Математичне моделювання в актуарних розрахунках.
 • Математичне моделювання в зовнішньоекономічній діяльності.
 • Синтез систем адекватного стратегічного планування виробничо-економічних систем.
 • Імітаційні моделі прийняття багатокритеріальних рішень в економіці та підприємництві.
 • Аналітичне планування на підставі методу аналізу ієрархій.
 • Методи прийняття рішень на підставі теорії нечітких множин.
 • Математичні моделі комбінаторного морфологічного аналізу та синтезу раціональних систем управління в економіці та підприємництві.
 • Математичні моделі в проблемах захисту економічної та підприємницької інформації.
 • Математичні моделі в управлінні фінансовими ресурсами.
 • Математичні моделі в управлінні інформаційними ресурсами.
 • Моделювання та фінансова інформатика.
 • Математичні моделі в аналізі та виборі інноваційно-інвестиційних проектів.
 • Математичні моделі аналізу проблем глобалістики.
 • Математичні моделі адаптивних і раціональних очікувань в економіці та підприємництві.
 • Моделі макроекономічного прогнозування.
 • Експертні методи, оцінки та їх використання в побудові прикладних економіко-математичних моделей управління економічними об’єктами.
 • Математичні моделі в галузевому регулюванні.
 • Комплекс математичних моделей у регіональному регулюванні.
 • Аналіз та моделювання трудових показників.
 • Моделювання еколого-економічних процесів.
 • Концептуальні засади математичного моделювання економічної безпеки країни.
 • Методологічні аспекти математичного моделювання агропромислової політики.
 • Математичні моделі основних системних характеристик та їхня роль у прийнятті рішень в економіці та підприємництві.
 • Математичні моделі антикризового менеджменту.
 • Математичні моделі трансформаційного менеджменту.
 • Методологічні аспекти моделювання конкуренції та поведінки економічних суб’єктів на ринках товарів та послуг.
 • Урахування мотиваційних аспектів діяльності суб’єктів господарювання в моделюванні та прийнятті рішень.
 • Математичні моделі програмно-цільового управління.
 • Методичні аспекти щодо моделювання аудиторської діяльності.
 • Моделювання інструментів фондового ринку.
 • Математичні моделі дослідження хаотичної динаміки в економічних системах.
 • Методологічні аспекти використання фрактальної геометрії в моделюванні економічних систем.
 • Методичні аспекти щодо застосування економіко-математичних моделей у географо-інформаційних системах (ГІСах).
 • Теорія катастроф та концептуальні засади її застосування в економіці.
 • Методологічні аспекти розбудови моделей довготермінового економічного прогнозування.
 • Концепція моделювання організаційного механізму.
 • Методологічні аспекти та інструментарій моделювання процесів активної адаптації в економіці та підприємництві.