Економіка аграрних підприємств - Андрійчук В.Г.

ЛІТЕРАТУРА

Конституція України. — К.: Видання інституту законодавства Верховної Ради України, 1996. — 249 с.

Закон України «Про підприємства в Україні» (27.03. 1991 р., із змінами і доповненнями). — В кн.: Посібник по реформуванню сільськогосподарських та переробних підприємств. 2-е доповнене видання. — К.: ІАЕ УААН, 2000. — С. 205—224.

Закон України «Про господарські товариства» (19.09.1991 р., зі змінами і доповненнями). — В кн.: Посібник по реформуванню сільськогосподарських та переробних підприємств. 2-е доповнене видання. — К.: ІАЕ УААН, 2000. — С. 224—244.

Закон України «Про внесення змін і доповнень до Закону України “Про селянське (фермерське) господарство)”» // Урядовий кур’єр. — 1993. — 29 липня. — № 103—104.

Закон України «Про сільськогосподарську кооперацію» // Урядовий кур’єр. — 1997. — 14 серпня. — № 148—149.

Закон України «Про внесення змін до Закону України “Про оподаткування прибутку підприємств”» // Урядовий кур’єр. — 1997. — 12 червня. — № 105—106.

Закон України «Про фіксований сільськогосподарський податок» // Урядовий кур’єр. — 1999. — 30 березня. — № 18.

Закон України «Про інвестиції» // Голос України. — 1992. — 21 листопада. — № 226.

Закон України «Про режим іноземного інвестування» // Урядовий кур’єр. — 1996. — 25 квітня. — № 77—78.

Закон України «Про пестициди і отрутохімікати» // Голос України. — 1995. — 11 квітня. — № 67.

Закон України «Про державне регулювання імпорту сільськогосподарської продукції» // Урядовий кур’єр. — 1997. — 17 липня. — № 130.

Закон України «Про внесення змін до Закону України “Про державне регулювання імпорту сільськогосподарської продукції”» // Урядовий кур’єр. — 1998. — 22 липня. — № 135—136.

Закон України «Про державне регулювання виробництва і реалізації цукру» // Урядовий кур’єр. — 1999. — 22 липня. — № 135—136.

Земельний кодекс України // Урядовий кур’єр. — 2001. — 15 листопада. — № 211—212.

Закон України «Про оренду землі» // Урядовий кур’єр. — 1998. — 22 жовтня. — № 203—204.

Закон України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» // Урядовий кур’єр. — 1999. — 15 вересня. — № 172.

Закон України «Про підтвердження відповідності» // Урядовий кур’єр. — 2001. — 20 червня. — № 108.

Закон України «Про стандартизацію» // Урядовий кур’єр. — 2001. — 20 червня. — № 108.

Закон України «Про захист економічної конкуренції» // Урядовий кур’єр. — 2001. — 21 березня. — № 50.

Закон України «Про підтримку малого підприємництва» // Урядовий кур’єр. — 2000. — 22 листопада. — № 217.

Указ Президента України «Про порядок паювання земель, переданих у колективну власність сільськогосподарським підприємствам і організаціям» (8.08.1995). — В кн.: Посібник по реформуванню сільськогосподарських та переробних підприємств. 2-е доповнене видання. — К.: ІАЕ УААН, 2000. — С. 283—285.

Указ Президента України «Про заходи щодо підтримки цін і доходів сільськогосподарських товаровиробників» // Урядовий кур’єр. — 1998. — 11 червня. — № 128.

Указ Президента України «Про підтримку сільськогосподарських товаровиробників» // Урядовий кур’єр. — 1998. — 3 грудня. — № 231—232.

Указ Президента України «Про невідкладні заходи щодо прискорення реформування аграрного сектора економіки» // Урядовий кур’єр. — 1999. — 8 грудня. — № 230.

Указ Президента України «Про заходи щодо забезпечення формування та функціонування аграрного ринку» // Урядовий кур’єр. — 2000. — 8 червня. — № 103.

Указ Президента України «Про невідкладні заходи щодо стимулювання виробництва та розвитку ринку зерна» // Урядовий кур’єр. — 2000. — 1 липня. — № 117.

Указ Президента України «Про заходи щодо забезпечення захисту майнових прав селян в процесі реформування аграрного сектора економіки» // Урядовий кур’єр. — 2001. — 1 лютого. — № 19.

Указ Президента України «Про Концепцію амортизаційної політики» // Урядовий кур’єр. — 2001. — 28 березня. — № 55.

Указ Президента України «Про заходи щодо розвитку ринку вітчизняної техніки для агропромислового комплексу та збільшення обсягів її виробництва» // Урядовий кур’єр. — 2001. — 14 листопада. — № 210.

Указ Президента України «Про додаткові заходи щодо вирішення соціальних проблем на селі та дальшого розвитку аграрного сектора економіки» // Сільський час. — 2002. — 27 лютого. — № 16.

Постанова Кабінету міністрів України від 25 березня 1995 р. № 231 «Про методику грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення та населених пунктів»// Урядовий кур’єр. — 1995. — 4 квітня. — № 50.

Агропромисловий комплекс України: стан, тенденції та перспективи розвитку. — К.: ІАЕ УААН, 1999. — 481 с.

Андрійчук В. Г. Економіка аграрних підприємств. — К.: ІЗМН, 1996. —510 с.

Андрійчук В., Бауер Л. Менеджмент: прийняття рішень і ризик. — К.: КНЕУ, 1998. — 314 с.

Андрійчук В. Г. Економіка аграрного підприємства. Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни. — К.: КНЕУ, 2000. — 355 с.

Андрійчук В. Г. Оцінка макро- і мікропараметрів економіки в контексті продовольчої безпеки України // Економіка АПК. — 2001. — № 5. — С. 61—65.

Ворст И., Ревентлоу П. Экономика фирмы. –М.: Высшая школа, 1994. — 270 с.

Дем’яненко М. Я. Основи податкових відносин.—К.: ІАЕ УААН, 1998. — 263 с.

Дем’яненко С. І. Менеджмент виробничих витрат. — К.: КНЕУ, 1998. — 264 с.

Економіка підприємства. — К.: КНЕУ, 2001. — 528 с.

Касл Э., Бекнер М., Нельсон А. Эффективное фермерское хозяйство: Пер. с англ. — М.: ВО Агропромиздат, 1992. — 495 с.

Кемпбэлл Р., Макконелл, Стенли Л. Брю. Экономикс: В 2-х т. — М.: Республика, 1992. — Т. 2. — С. 238—249.

Коваленко Ю. С. Сільськогосподарське підприємство в ринковому середовищі. — К.: ІАЕ УААН, 2000. — 200 с.

Методичні рекомендації з планування, обліку і калькулювання собівартості продукції (робіт, послуг) сільськогосподарських підприємств. Затверджено наказом Міністерства аграрної політики України 18.05.2001 р., № 132.

Методичні рекомендації з нормування оборотних засобів підприємствами аграрного сектора (М. Я. Дем’яненко та ін.). — К.: ІАЕ УААН, 1998. — 37 с.

Нелеп В. М. Планування на аграрному підприємстві. — К.: КНЕУ, 2000. — 370 с.

Посібник з переходу на нову систему бухгалтерського обліку. — К.: Агентство США з міжнародного розвитку «Проект реформи бухгалтерського обліку в приватному секторі України», 2000. — 301 с.

Посібник по реформуванню сільськогосподарських та переробних підприємств. 2-е доповнене видання. — К.: ІАЕ УААН, 2000. — 633 с.

Проблеми формування ринкової економіки. Спеціальний випуск «Реструктуризація аграрних підприємств і земельна реформа: стан, проблеми, перспективи». — К.: КНЕУ, 2000. — 420 с.

Саблук П. Т. Аграрна економіка і політика в Україні: підсумки минулого і погляд в майбутнє. — К.: ІАЕ УААН, 2001. — Т. 1. 430 с.; — Т. 2. 481 с.; Т. 3. 485 с.

Сільськогосподарська кооперація: суть та проблеми розвитку в Україні. За ред. М. Й. Маліка. — К.: ІАЕ УААН, 1999. — 163 с.

Федоров М. М. Економічні проблеми земельних відносин. — К.: ІАЕ УААН, 1998. — 293 с.

Формування ринків матеріальних ресурсів АПК. За ред. чл.-кор. УААН Підлісецького Г. М. — К.: ІАЕ УААН, 2001. — 428 с.

Формування та функціонування ринку агропромислової продукції. — К.: ІАЕ УААН, 2000. — 556 с.

Хорунжий М. Й. Організація агропромислового комплексу. — К.: КНЕУ, 2001. — 340 с.

Ціни, витрати, прибутки агровиробництва та інфраструктура продовольчих ринків України. За ред. акад. Шпичака О. М. — К.: ІАЕ УААН, 2001. — 585 с.

Юрчишин В. В. Аграрні перетворення в Україні: небезальтернативний погляд на проблему. — К.: ІАЕ УААН, 1999. — 65