Звітність бюджетних установ - Ткаченко І.Т.

2. Благодійні фонди і благодійні організації

створені у порядку, визначеному законом для проведення благодійної діяльності, в тому числі громадські організації, створені з метою провадження екологічної, оздоровчої, аматорської спортивної, культурної, освітньої та наукової діяльності, а також творчими спілками та політичними партіями (абзац «б» п/п 7.11.1 п.   7.11 ст. 7 зазначеною Закону)

2.1. (0005)благодійні фонди (організації), створені у порядку, визначеному законом для проведення благодійної діяльності.

Ст. 1 Закону України «Про благодійництво та благодійні організації» визначено, що благодійний фонд (організація) — це недержавна організація, головною метою діяльності якої є здійснення благодійної діяльності в інтересах суспільства або окремих категорій фізичних осіб. Благодійництво — добровільна безкорислива пожертва фізичних та юридичних осіб у наданні набувачам матеріальної, фінансової, організаційної та іншої благодійної допомоги. Специфічними формами благодійництва є меценатство і спонсорство, а також гуманітарна та інша матеріальна допомога, порядок та здійснення якої на території України визначаються Кабінетом Міністрів України відповідно до Конституції та законів України. Президентом України видано Указ «Про гуманітарну допомогу, що надходить в Україну» від 04.07.98 за № 738/98, який набуває чинності в порядку, передбаченому п. 4 розділу ХV «Перехідні положення» Конституції України.

Щодо надання благодійної допомоги в межах України, то при цьому слід керуватися Законами України «Про оподаткування прибутку підприємств» та «Про благодійництво та благодійні організації».

Абзацем «б» п/п 7.11.1 п. 7.11 ст. 7 Закону України «Про оподаткування прибутку підприємств» визначено, що неприбутковими установами та організаціями є благодійні фонди і благодійні організації, створені у порядку, визначеному законом для проведення благодійної діяльності. П/п 7.11.3 цього Закону визначено, що від оподаткування звільняються доходи неприбуткових організацій, отримані у вигляді коштів або майна, що надходять безоплатно або у вигляді безповоротної фінансової допомоги чи добровільних пожертвувань, пасивних доходів, коштів або майна, які надходять таким неприбутковим організаціям від проведення їх основної діяльності з урахуванням положень п/п 7.11.11 цієї статті, тобто у разі ліквідації неприбуткової організації її активи повинні бути передані іншій неприбутковій організації відповідного виду або зараховані до доходу бюджету.

Відповідно до абзацу третього п/п 7.11.13 п/п 7.11 ст. 7 зазначеного Закону України під терміном «основна діяльність» слід розуміти діяльність неприбуткових організацій з надання благодійної допомоги, просвітніх, культурних, наукових, освітніх та інших послуг для суспільного споживання, створення системи соціального самозабезпечення громадян та для інших цілей, передбачених статутними документами, укладеними на підставі норм відповідних законів про неприбуткові організації. Статутні документи неприбуткових організацій повинні містити вичерпний перелік видів діяльності. До основної діяльності не належать будь-які операції з продажу товарів (робіт, послуг) неприбутковими організаціями, визначеними абзацами «в» і «г» п/п 7.11.1, особам, іншим ніж засновники, учасникам або членам (їх уповноваженим особам) таких неприбуткових установ.

Порядок використання благодійної допомоги повинен бути підтверджений первинними документами в порядку, визначеному п/п 5.4.8 Закону України «Про оподаткування прибутку підприємств».

У разі, якщо статутні документи зазначених організацій передбачають інші види діяльності, які можуть відповідно до чинного законодавства передбачати одержання прибутку, то вони не підлягають включенню до реєстру неприбуткових установ.

Приклад 1

Український гуманітарний фонд, що утворено з метою сприяння та підтримки розвитку культури, освіти та інших сфер гуманітарної діяльності, зареєстровано як неприбуткову організацію згідно з абзацем «б» п/п 7.11.1 п. 7.11 ст. 7 Закону.

Український гуманітарний фонд за І півріччя 2003 року отримав доходи:

— добровільні пожертвування від юридичних та фізичних осіб України та інших країн світу — безповоротна фінансова допомога (не підлягає оподаткуванню);

— оренда приміщень та банківські відсотки — пасивні доходи (не підлягає оподаткуванню).

Приклад 2

Міжнародний благодійний фонд «Саркофаг», статутними документами якого передбачена діяльність, спрямована на одержання прибутку, а саме:

— організація ремонту, прокат та продаж автомобілів;

— торговельні, торговельно-посередницькі, комісійні послуги;

— рекламні послуги та ін.

Таким чином, фонд не може бути зареєстрований як неприбуткова організація.

Одночасно зауважимо, що органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування, а також державні і комунальні підприємства, установи, організації України, що фінансуються з бюджету, не можуть бути засновниками (засновником) благодійної організації.

Місцеві органи державної податкової служби мають право реєструвати окремі благодійні фонди як неприбуткові організації у випадках, коли їх статути не відповідають вимогам ст. 1 Закону України «Про об’єднання громадян» і мають на меті одержання прибутку.

2.2. (0006) громадські організації, створені з метою провадження екологічної, оздоровчої, аматорської спортивної, культурної, освітньої та наукової діяльності.

Ст. 3 Закону України «Про об’єднання громадян» визначено, що громадські організації — це об’єднання громадян для задоволення та захисту своїх законних соціальних, економічних, творчих, вікових, національно-культурних, спортивних та інших спіль­них інтересів.

Законом України «Про оподаткування прибутку підприємств» (абзац «б» п/п 7.11.1 п. 7.11 ст. 7) визначено, що неприбутковими установами та організаціями є громадські організації, створені з метою провадження екологічної, оздоров­чої, аматорської спортивної, культурної, освітньої та наукової діяльності. П/п 7.11.3 ст. 7 цього Закону України визначено, що від оподаткування звільняються доходи неприбуткових організацій, отримані у вигляді коштів або майна, які надходять безоплатно або у вигляді безповоротної фінансової допомоги чи добровільних пожертвувань, пасивних доходів, коштів або майна, які надходять таким неприбутковим організаціям від проведення їх основної діяльності з урахуванням положень п/п 7.11.11 цієї статті.

Приклад 1

Федерація гімнастики України — всеукраїнська громадська організація, яка займається розвитком художньої та інших видів гімнастики в Україні, визнана неприбутковою організацією згідно з абзацем «б» п/п 7.11.1 п. 7.11 ст. 7 зазначеного Закону.

Федерація гімнастики України за І півріччя 2003 року отримала доходи:

— добровільні внески (пожертвування) — безповоротна фінансова допомога (не підлягає оподаткуванню).

Приклад 2

Інститут демократії імені Пилипа Орлика — незалежна громадська науково-дослідна організація. Статутом Інституту передбачено отримання доходів від видавничої, рекламної, перекладацької, наукової, консультативної та іншої діяльності. Таким чином, Інститут не може бути зареєстрований як неприбуткова організація.

У разі, якщо статутні документи зазначених організацій передбачають інші види діяльності, які можуть відповідно до чинного законодавства передбачати одержання прибутку, то вони не підлягають включенню до Реєстру неприбуткових організацій.

2.3. (0007) творчі спілки.

Ст. 1 Закону України «Про об’єднання громадян» визначено, що об’єднанням громадян є добровільне громадське формування, створене на основі єдності інтересів для спільної реалізації громадянами своїх прав і свобод. Громадською організацією є об’єд­нання громадян для задоволення та захисту своїх законних соціальних, економічних, творчих, вікових, національно-культурних, спортивних та інших спільних інтересів.

Статтею 1 Закону України «Про професійних творчих працівників та творчі спілки» визначено, що творча спілка — це добровільне об’єднання професійних творчих працівників відповідного фахового напряму в галузі культури та мистецтва, яке має фіксоване членство і діє на підставі статуту.

Законом України «Про ст. прибутку підприємств» (абзац «б» п/п 7.11.1 п. 7.11 ст. 7) визначено, що творчі спілки належать до неприбуткових установ та організацій. Від оподаткування звільняються доходи неприбуткових організацій, отримані у вигляді коштів або майна, які надходять безоплатно або у вигляді безповоротної фінансової допомоги чи добровільних пожертвувань, пасивних доходів, коштів або майна, які надходять таким неприбутковим організаціям від проведення їх основної діяльності, з урахуванням положень п/п 7.11.11 цієї статті.

Приклад

Спілка майстрів народного мистецтва України — добровільна громадська самоврядована творча організація, яка об’єднала майстрів традиційного народного мистецтва, мистецтвознавців, дослідників у цій галузі та професійних художників, які власною творчою діяльністю сприяють відродженню і розвитку художніх традицій народу. Спілка має статус юридичної особи і зареєстрована як неприбуткова організація відповідно до абзацу «б» п/п 7.11.1 п. 7.11 ст. 7 зазначеного Закону.

Спілка майстрів народного мистецтва України за І півріччя 2003 року отримала доходи:

— членські внески (не підлягає оподаткуванню);

— банківські відсотки — пасивні доходи (не підлягає оподаткуванню);

— бюджетне фінансування (не підлягає оподаткуванню);

— організація виставок — надання в оренду павільйонів, площ та ін. (не підлягає оподаткуванню);

— доходи від видавничої та лекційної діяльності (підлягає оподаткуванню на загальних підставах);

— виробництво та продаж народних виробів мистецтв (підлягають оподаткуванню на загальних підставах відповідно до абзацу другого п/п 7.11.9 п. 7.11 ст. 7 зазначеного Закону).

2.3. (0008) — політичні партії.

Ст. 2 Закону України «Про об’єднання громадян» визначено, що політичною партією є об’єднання громадян — прихильників певної загальнонаціональної програми суспільного розвитку, які мають головною метою участь у виробленні державної політики, формуванні органів влади, місцевого та регіонального самоврядування і представництво в їх складі. Ця діяльність спрямована головним чином для займання політичних постів членами деякої партії чи співчуваючих їй з метою впливу на прийняття рішень органами державної влади. Політичні партії в Україні утворюються і діють тільки за всеукраїнським статутом.

Законом України «Про оподаткування прибутку підприємств» (абзац «б» п/п 7.11.1 п. 7.11 ст. 7) визначено, що неприбутковими установами та організаціями є політичні партії. Від оподаткування звільняються доходи неприбуткових організацій (політичних партій), отримані у вигляді коштів або майна, які надходять безоплатно або у вигляді безповоротної фінансової допомоги чи добровільних пожертвувань, пасивних доходів, коштів або майна, які надходять таким неприбутковим організаціям від проведення їх основної діяль­ності з урахуванням положень п/п 7.11.11 п. 7.11 цієї статті.

Приклад

Всеукраїнське об’єднання громадян «Громада» є політичною партією

громадян України, зареєстрована як неприбуткова організація відповідно до абзацу «б» п/п 7.11.1 п. 7.11 ст. 7 зазначеного Закону.

Всеукраїнське об’єднання громадян «Громада» за І півріччя 2003 року отримало доходи:

— благодійні внески (не підлягає оподаткуванню);

— членські внески від районних партійних організацій (не підлягає оподаткуванню);

— випуск пов’язаної з діяльністю об’єднання літератури (не підлягає оподаткуванню).