Звітність бюджетних установ - Ткаченко І.Т.

Звіт про рух матеріалів і продуктів харчування

Таблиця 4.15

ЗВІТ ПРО РУХ МАТЕРІАЛІВ І ПРОДУКТІВ ХАРЧУВАННЯ

Форма № 6

Коди

Установа Військова частина за ДКУД

 

Територія м. Київ за ЄДРПОУ

 

Код та назва відомчої класифікації 201 за СПОДУ

 

Галузь (вид діяльності) оборона за ЗКГНГ

 

Періодичність: річна

 

Одиниця виміру: гривні

 

Показники

Код рядка

Залишок на початок року

Залишок на кінець року

Витрачено на потреби установи за рік

1

2

3

4

5

Матеріали для навчальних, наукових та інших цілей (231)

010

35980

86277

48862

 

020

 

 

 

 

030

 

 

 

 

040

 

 

 

Продукти харчування (232)

050

 

 

 

Медикаменти і перев’язувальні засоби (233)

060

 

 

 

Господарські матеріали і канцелярське приладдя (234)

070

16165

20768

42291

з них будівельні матеріали для поточного і капітального ремонту

080

 

 

 

Паливо, горючі і мастильні матеріали (235)

090

 

 

 

Тара (236)

100

25

 

25

Матеріали в дорозі (237)

110

 

 

 

Запасні частини до машин і обладнання (238)

120

1624

2043

1801

Інші матеріали (239)

130

 

 

 

Разом матеріалів і продуктів харчування (231—239)

140

53794

109088

92979

* Науково-дослідні установи з рядка 010 “Матеріали для навчальних, наукових та інших цілей” виокремлюють “у тому числі дорогоцінні метали, скло, реактиви”.

Закінчення табл. 4.15

Надійшло — разом

150

 

Вибуло — разом

190

92979

148273

у тому числі:

 

 

передано безоплатно

200

31814

з них за рахунок централізованого постачання

210

 

у тому числі: від безоплатних надходжень

160

 

з них: від установи вищого рівня або підвідомчих установ

161

 

списано від псування і стихійного лиха

220

 

інші

162

 

списано недостач і крадіжок:

 

 

за рахунок централізованого постачання

170

 

за рахунок установи

230

 

від проведених переоцінок

180

 

за рахунок винних осіб

240

 

Керівник

Головний бухгалтер

“___” _____________________ 200__ р.

М.п.


У рядку 220 “списано недостач за рахунок установи” наводиться сума коштів необоротних активів, які списані з бухгалтерського обліку як недостача за рахунок установи.

У рядку 230 “списано недостач за рахунок винних осіб” наводиться сума коштів необоротних активів, що були списані з бухгалтерського обліку як недостача за рахунок винних осіб.

У рядку 240 “від безоплатних передач” наводиться сума коштів необоротних активів, які передані безоплатно установі вищого рівня або підвідомчим установам.

У рядку 250 “з них за рахунок централізованого постачання” наводиться сума коштів необоротних активів, які передані без-

оплатно за рахунок централізованого постачання.

У рядку 260 “від ветхості, зносу” наводиться сума коштів необоротних активів, які списані з бухгалтерського обліку від ветхості, зносу.

У рядку 270 “від реалізації зайвого і непотрібного майна” наводиться сума коштів необоротних активів, списаних з бухгалтерського обліку у зв’язку з реалізацією зайвого і непотрібного майна.

Форма № 6 “Звіт про рух матеріалів і продуктів харчування” відображає рух протягом року матеріалів і продуктів харчування та їх залишки на початок і кінець року.

Заповнення окремих граф звіту форми № 6 здійснюється за таким порядком.

У рядку 010 “Матеріали для навчальних, наукових та інших цілей” наводиться сума коштів матеріалів, які в бухгалтерському обліку бюджетної установи обліковуються за субрахунком 231 “Матеріали для навчальних, наукових та інших цілей”.

Рядки 020, 030, 040 заповнюються науково-дослідними установами, які з рядка 010 виокремлюють суму коштів матеріалів, а саме: “у тому числі дорогоцінні метали, скло, реактиви”.

У рядку 050 “Продукти харчування” наводиться сума коштів, які в бухгалтерському обліку бюджетної установи обліковуються за субрахунком 232 “Продукти харчування”.

У рядку 060 “Медикаменти і перев’язувальні засоби” наводиться сума коштів, які в бухгалтерському обліку бюджетної установи обліковуються за субрахунком 233 “Медикаменти і перев’язувальні засоби”.

У рядку 070 “Господарські матеріали і канцелярське приладдя” наводиться сума коштів, які в бухгалтерському обліку бюджетної установи обліковуються за субрахунком 234 “Господарські матеріали і канцелярське приладдя”.

У рядку 080 “з них будівельні матеріали для поточного і капітального ремонту” з усієї суми коштів, які в бухгалтерському

обліку бюджетної установи обліковуються за субрахунком 234

“Господарські матеріали і канцелярське приладдя” виділяються будівельні матеріали для поточного і капітального ремонту.

У рядку 090 “Паливо, горючі і мастильні матеріали” наводиться сума коштів, які в бухгалтерському обліку бюджетної установи обліковуються за субрахунком 235 “Паливо, горючі і мастильні матеріали”.

У рядку 100 “Тара” наводиться сума коштів, які в бухгалтерському обліку бюджетної установи обліковується за субрахунком 236 “Тара”.

У рядку 110 “Матеріали в дорозі” наводиться сума коштів, які в бухгалтерському обліку бюджетної установи обліковуються за субрахунком 237 “Матеріали в дорозі”.

У рядку 120 “Запасні частини до машин і обладнання” наводиться сума коштів, які в бухгалтерському обліку бюджетної установи обліковуються за субрахунком 238 “Запасні частини до машин і обладнання”.

У рядку 130 “Інші матеріали” наводиться сума коштів, які в бухгалтерському обліку бюджетної установи обліковуються за субрахунком 239 “Інші матеріали”.

У рядку 140 “Разом матеріалів і продуктів харчування” проставляється сума коштів, які в бухгалтерському обліку бюджетної установи обліковуються на субрахунках 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239.

У рядку 150 “Надійшло — разом” наводиться сума коштів матеріалів, які надійшли до бюджетної установи протягом звітного року.

У рядку 160 “від безоплатних надходжень” з усієї суми коштів, які надійшли до бюджетної установи протягом звітного року, наводиться сума коштів матеріалів, одержаних безоплатно.

У рядку 161 “від установи вищого рівня або підвідомчих установ” з усієї суми коштів матеріалів, одержаних безоплатно, наводиться сума коштів матеріалів, одержаних безоплатно від установи вищого рівня або підвідомчих установ.

У рядку 162 “інші” з усієї суми коштів матеріалів, одержаних безоплатно, наводиться сума коштів матеріалів одержаних без оплатно від інших надходжень.

У рядку 170 “за рахунок централізованого постачання” наводиться сума коштів матеріалів, одержаних безоплатно за рахунок централізованого постачання протягом звітного року.

У рядку 180 “від проведених переоцінок” з усієї суми коштів, які надійшли до бюджетної установи протягом звітного року, наводиться сума коштів, одержаних від проведених переоцінок.

У рядку 190 “Вибуло — разом” наводиться сума коштів, списаних з бухгалтерського обліку бюджетною установою протягом звітного року матеріалів.

У рядку 200 “у тому числі передано безоплатно” наводиться вартість переданих безоплатно матеріалів установі вищого рівня або підвідомчим установам.

У рядку 210 “з них за рахунок централізованого постачання” із суми коштів переданих безоплатно матеріалів наводиться вартість переданих безоплатно матеріалів за рахунок централізованого постачання.

У рядку 220 “списано від псування і стихійного лиха” наводиться вартість списаних з бухгалтерського обліку матеріалів через псування і стихійне лихо.

У рядку 230 “списано недостач і крадіжок: за рахунок установи” наводиться вартість списаних з бухгалтерського обліку матеріалів як недостача за рахунок установи.

У рядку 240 “списано недостач і крадіжок: за рахунок винних осіб” наводиться вартість списаних з бухгалтерського обліку матеріалів як недостача за рахунок винних осіб.