Звітність бюджетних установ - Ткаченко І.Т.

Звіт про виконання плану по штатах і контингентах по установах охорони здоров’я

Таблиця 4.10

ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ ПЛАНУ ПО ШТАТАХ І КОНТИНГЕНТАХ ПО УСТАНОВАХ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я СОЛОМ’ЯНСЬКОГО РАЙОНУ (ЗВЕДЕНИЙ) на 1 січня 2004 року

Форма № 3-4

КФК080000

Показники

Коди

Фактична наявність

Середньорічна кількість

...

За СПОВ

рядка

На початок року

На кінець звітного періоду

Річний план

Уточнений план на звітний період

Зайнятих ставок за звітний період

Фізичні особи

Кількість закладів, од.

 

9

7

7

7

 

7

 

х

Кількість штатних одиниць — всього

 

020

2505,20

2486,40

2597,50

2597,50

2492,60

2175,00

х

у тому числі:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

лікарських посад (ставок), включаючи головних і зубних лікарів, од.

 

030

750,00

750,90

775,75

775,75

746,30

656,00

х

у т. ч. у поліклініці

 

031

721,80

724,20

749,00

749,00

719,60

632,00

х

середнього медичного персоналу, од.

 

040

1102,80

1076,50

1136,25

1136,25

1087,00

943,00

х

молодшого медичного пер-соналу, од.

 

050

368,40

376,50

380,00

380,00

376,50

337,00

х

спеціалістів (немедиків)

 

060

121,50

128,50

130,50

131,50

125,70

110,00

х

іншого персоналу

 

070

162,50

154,00

175,00

174,00

157,10

129,00

х

Продовження табл. 4.10

Показники

Коди

Фактична наявність

Середньорічна кількість

...

За СПОВ

рядка

На початок року

На кінець звітного періоду

Річний план

Уточнений план на звітний період

Зайнятих ставок за звітний період

Фізичні особи

Фонд оплати праці штатного персоналу, тис. грн

 

080

х

х

7012,90

5492,20

5590,485

0,00

5533,354

у тому числі:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

лікарських посад (ставок), включаючи головних і зубних лікарів, од.

 

090

х

х

2465,5

1957,20

1987,945

0,00

1973,607

середнього медичного персоналу, од.

 

100

х

х

2875,6

2207,00

2234,973

0,00

2207,985

молодшого медичного персоналу, од.

 

110

х

х

927,00

695,00

712,881

0,00

700,367

спеціалістів (немедиків)

 

120

х

х

320,30

286,80

300,387

0,00

300,342

іншого персоналу

 

130

х

х

424,50

346,20

354,299

0,00

351,053

Кількість ліжок у звичайних стаціонарах, од.

 

140

240

240

240

240

240

240

х

Кількість ліжок у стаціонарах денного перебування, од.

 

150

х

х

х

х

х

х

х

Кількість ліжко-днів у звичайних стаціонарах, од.

 

160

х

х

х

47504

47920

х

х

Кількість ліжко-днів у стаціонарах денного перебування, од.

 

170

х

х

х

х

х

х

х

Кількість ліжок у денних стаціонарах, од.

 

180

206

184

184

184

184

184

х

Кількість ліжко-днів у денних стаціонарах, од.

 

190

х

х

х

55609

63392

х

х

Число інвалідів, осіб

 

200

 

 

 

 

 

 

х

Кількість ліжко-днів, проведених матерями з хворими дітьми

 

210

х

х

х

5600

6605

х

х

Число лікарських відвідувань, од.

 

220

х

х

х

2050981

2112691

х

х

у тому числі:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

стоматологів і зубних лікарів, од.

 

230

х

х

х

155200

163043

х

х

Інші, од.

 

240

х

х

х

1895781

1949648

х

х

Видатки на безплатний і пільговий відпуск медикаментів хворим, що перебувають на амбулаторному лікуванні, тис. грн

 

250

х

х

х

1051,20

1027,50

х

х

Кількість осіб, що отримують безкоштовно та на пільгових умовах медикаменти при амбулаторному лікуванні, осіб

 

260

х

х

х

79045

79045

х

х

Видатки на безкоштовну видачу дітям молочних сумішей, тис. грн

 

270

х

х

х

92,50

79,80

х

х

Закінчення табл. 4.10

Показники

Коди

Фактична наявність

Середньорічна кількість

...

За СПОВ

рядка

На початок року

На кінець звітного періоду

Річний план

Уточнений план на звітний період

Зайнятих ставок за звітний період

Фізичні особи

Кількість дітей, що отримують безкоштовно молочні суміші, осіб

 

280

х

х

х

115

115

х

х

Кількість громадян, яким надано послуги із зубопротезування на пільгових умовах, осіб

 

290

х

х

х

3539

3539

х

х

Витрати на зубопротезування окремих категорій населення згідно з чинним законодавством, тис. грн

 

300

х

х

х

450,00

450,00

х

х

Кубатура будов, куб. м

 

310

165200,00

165200,00

х

х

х

х

х

________

* Дані подаються на 1 січня, 1 квітня, 1 липня, 1 жовтня накопичувально.

** ТМО надають інформацію по всіх лікувальних установах окремо, а також зведену форму.

*** У графі 7 рядків 080—130 заповнюється фактична заробітна плата згідно з ф. 2 бухгалтерського звіту.

Керівник закладу

Начальник планово-фінансового закладу

М.п.

Звіт за формою № 3-4 складається всіма установами охорони здоров’я і соціального забезпечення, за винятком дитячих ясел.

Цей звіт складається аналогічно звіту за формою № 3-1. Крім того, слід мати на увазі таке: у рядку “Кількість ліжок” показується фактична кількість розгорнутих ліжок за даними оперативного обліку.

Розгорнутим ліжком вважається будь-яке ліжко, що фактично обладнано і готове до прийняття хворого, незалежно від того, зайнято воно чи ні.

Тимчасові ліжка в число розгорнутих ліжок не враховуються, але число днів, протягом яких ці ліжка були зайняті хворими, включаються в показник “Кількість ліжко-днів”. Число ліжко-днів, проведених матерями з хворими дітьми, до загальної кількості ліжко-днів по лікарні не включається, а показується окремо по рядку “Кількість ліжко-днів, проведених матерями з хворими дітьми”.

Рядок “Число інвалідів” береться з даних обліку.

Звіт за формою № 3-5 складається всіма школами, у тому числі й середніми музичними та художніми.

По рядку “з них кількість учнів, звільнених від плати за харчування повністю або частково (у перерахунку на повністю звільнених), осіб” показується спискова чисельність учнів, яким надано в установленому порядку безкоштовне і пільгове харчування за рахунок бюджету. Наприклад, у групі на режимі подовженого дня перебувають 40 учнів, з них 10 % загального складу (або

4 особи) звільняються від сплати за харчування повністю, а 15 % (або 6 осіб) до половини розміру плати за харчування, а у перерахунку на повністю звільнених разом це становить 17,5 %, або 7 осіб.

Під комплектом слід розуміти один або кілька класів, з якими заняття ведуться одночасно.

Кількість класів (комплектів) на початок року помножимо на 8 місяців, а кількість класів (комплектів) на кінець року помножимо на 4 місяці. Отримані суми складаються і результат ділиться на 12. Наприклад, кількість класів (комплектів) на початок року становить 18, а на кінець року 21; середньоспискова кількість класів дорівнює 18 класів (комплектів) х 8 місяців + 21 клас (комплект) х 4 місяці : 12.