Звітність бюджетних установ - Ткаченко І.Т.

ПАСИВ

Розділ І. Власний капітал

Призначений для відображення сум фондів бюджетних установ і фінансових результатів діяльності за минулі роки.

Фонди бюджетних установ складаються з фонду в необоротних активах і фонду в малоцінних та швидкозношуваних предметах.

Рядок “Фонд у необоротних активах”. Наводиться сума вкладення у фонд основних засобів, інших необоротних матеріальних і нематеріальних активів, що перебувають у безпосередньому розпорядженні бюджетної установи, з вирахуванням нарахованого зносу.

Рядок “Фонд у малоцінних та швидкозношуваних предметах”. Відображається сума вкладення у фонд у малоцінних і швидкозношуваних предметах.

Рядок “Результат виконання кошторису за загальним фондом”. Проставляється фінансовий результат виконання кошторису установи за звітний бюджетний рік у частині загального фонду. Показник за цим рядком відповідає залишку на кінець року в книзі “Журнал-головна” за субрахунком “Результат виконання кошторису за загальним фондом”.

Рядок “Результат виконання кошторису за спеціальним фондом”. Проставляється фінансовий результат виконання кошторису установи за звітний бюджетний рік у частині спеціального фон-ду. Показник за цим рядком відповідає залишку на кінець року в книзі “Журнал-головна” за субрахунком “Результат виконання кошторису за спеціальним фондом”.

Показники за рядками “Результат виконання кошторису за загальним фондом” і “Результат виконання кошторису за спеціальним фондом” може бути від’ємний.

Фінансовий результат складається з результату виконання загального та спеціального фондів окремо і відображається у формі № 9 “Звіт про результати фінансової діяльності”.

Рядок “Результати переоцінок”. Призначений для відображення результату переоцінок матеріальних, нематеріальних і фінансових активів, курсових різниць від операцій в іноземній валюті, що склався за звітний рік. У графі 4 “На кінець року” записів не повинно бути, оскільки результат переоцінок за порядком, визначеним Державним казначейством України, підсумковими оборотами переноситься на результат виконання кошторису.