Міжнародне економічне право - Дахно I. I.

І. І. Дахно

МІЖНАРОДНЕ ЕКОНОМІЧНЕ ПРАВО

Дахно I. I.

Д12 Міжнародне економічне право: Курс лекцій. — 2-ге вид., стереотип. — К.: МАУП, 2003. — 160 с. - Бібліогр.: с. 157.

ISBN 966-608-330-2

У курсі лекцій розглянуто найважливіші аспекти міжнародного економічного права загалом та його підгалузей з урахуванням сучасних вітчизняних і зарубіжних даних.

Для студентів і слухачів системи підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів, а також аспірантів, викладачів, наукових працівників, фахівців-практиків і всіх, хто цікавиться актуальними питаннями сучасного міжнародного публічного права.

ББК 67.5я73ЗМІСТ


ПЕРЕДМОВА
Тема 1. ПОНЯТТЯ ТА ПРЕДМЕТ МІЖНАРОДНОГО ЕКОНОМІЧНОГО ПРАВА
1.1 Зміст і значення міжнародних економічних відносин
1.2 Система та особливості міжнародних економічних відносин
1.3 Предмет міжнародного економічного права
1.4 Концепції міжнародного економічного права
1.5 Система міжнародного економічного права
Тема 2. ДЖЕРЕЛА МІЖНАРОДНОГО ЕКОНОМІЧНОГО ПРАВА
2.1 Поняття та система джерел міжнародного економічного права
2.2 Загальна характеристика джерел міжнародного економічного права
Тема 3. ПРИНЦИПИ МІЖНАРОДНОГО ЕКОНОМІЧНОГО ПРАВА
3.1 поняття та система принципів міжнародного економічного права
3.2 Нормативне закріплення принципів міжнародного економічного права — важлива умова їх дотримання
Тема 4. ДЕРЖАВА ЯК СУБ'ЄКТ МІЖНАРОДНОГО ЕКОНОМІЧНОГО ПРАВА
4.1 Правовий статус держави як суб'єкта міжнародного економічного права
4.2 Імунітет держави за міжнародним правом
Тема 5. МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ОРГАНІЗАЦІЇ — СУБ'ЄКТИ МІЖНАРОДНОГО ПРАВА
5.1 Поняття та правовий статус - міжнародної економічної організації
5.2 Короткі довідки про міжнародні - економічні організації
5.2.1. Азіатський банк розвитку (АзБР) Asian Development Bank (ADB)
5.2.2. Асоціація держав Південно-Східної Азії (АСЕАН) Association of South-East Asian Nations(ASEAN)
5.2.3. Асоціація регіонального співробітництва країн Південної Азії (АРСКПА) South Asian Association of Regional Cooperation (SAARC)
5.2.4. Африканський банк розвитку (АфБР) African Development Bank
5.2.5. Балтійська асамблея The Baltic Assembly
5.2.6. Всесвітній поштовий союз (ВПС) Universal Postal Union (UPU)
5.2.7. Всесвітня метеорологічна організація (ВМО) World Meteorological Organization (WMO)
5.2.8. Європейська асоціація вільної торгівлі (ЄАВТ) European Free Trade Association (EFTA)
5.2.9. Європейський банк реконструкції і розвитку (ЄБРР) European Bank for Reconstruction and Development (EBRD)
5.2.10. Європейський інвестиційний банк (ЄІБ) European Investment Bank (EIB)
5.2.11. Європейський Союз (ЄС) European Union (EU)
5.2.12. Конференція ООН з торгівлі та розвитку (ЮНКТАД) United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD)
5.2.13. Латиноамериканська асоціація інтеграції (ЛАІ) Latin American Integration Association (LAIA)
5.2.14. Латиноамериканська економічна система (ЛАЕС) Latin American Economic System (LAES)
5.2.15. Ліга арабських держав (ЛАД) The Leaghe of Arab States (LAS)
5.2.16. Міжамериканська зона вільної торгівлі (МАЗВТ) Free Trade Association Area (FTAA)
5.2.17. Міжнародна морська організація (ІМО) International Maritime Organization (IMO)
5.2.18. Міжнародна організація цивільної авіації (ІКАО) International Civil Aviation Organization (ICAO)
5.2.19. Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) International Atomic Energy Agency (IAEA)
5.2.20. Міжнародний банк реконструкції і розвитку (МБРР) International Bank of Reconstruction and Development (IBRD)
5.2.21. Міжнародний валютний фонд (МВФ) International Monetary Fund (IMF)
5.2.22. Міжнародний союз електрозв'язку (МСЕ) International Telecommunication Union (ITU)
5.2.23. Міжнародний фонд сільськогосподарського розвитку (МФСР) International Fund of Agricultural Development (IFAD)
5.2.24. Міжнародний центр торгівлі Конференції ООН з торгівлі та розвитку і Світової організації торгівлі (МЦТ) International Trade Centre UNCTAD/WTO (ITC)
5.2.25. Організація американських держав (ОАД) Organization of American States (OAS)
5.2.26. Організація арабських країн— експортерів нафти (ОАПЕК) Organization of Arab Petroleum Exporting Countries (OAPEC)
5.2.27. Організація африканської єдності (ОАЄ) Organization of African Unity (OAU)
5.2.28. Організація економічного співробітництва і розвитку (ОЕСР) Organization for Economic Cooperation and Development (OECD)
5.2.29. Організація країн-експортерів нафти (ОПЕК) Organization of Petroleum Exporting Countries (OPEC)
5.2.30. Організація Об'єднаних Націй (ООН) United Nations Organization (UNO)
5.2.31. Організація Об'єднаних Націй з промислового розвитку (ЮНІДО) United Nations Industrial Development Organization (UNIDO)
5.2.32. Організація центральноамериканських держав (ОЦАД) Organization of Central American States (OCAS)
5.2.33. Паризький клуб (ПК) Paris Club (PC)
5.2.34. Південноамериканський спільний ринок (ПАСР) South American Common Market (MERCOSUR)
5.2.35. Північна рада (ПР) The Northern Council (NC)
5.2.36. Північноамериканський банк розвитку (ПAБP) North American Development Bank (NADB)
5.2.37. План Коломбо (ПК) Colombo Plan for Co-operative Economic and Social Development in Asia and Pacific (CP)
5.2.38. Продовольча і сільськогосподарська організація (ФAO) Food and Agricultural Organization (FAO)
5.2.39. Рада Економічної Взаємодопомоги (РЕВ) Council for Mutual Economic Assistance (CMED)
5.2.40. Рада Європи (РЄ) Council of Europe (CE)
5.2.41. Рада співробітництва арабських держав Персидської затоки (РСАДПЗ)Council of Cooperation of the Arab States of the Persian Gulf (CCASPG)
5.2.42. Світова Організація Торгівлі (СОТ) World Trade Organization (WTO)
5.2.43. Співдружність Незалежних Держав (СНД) Commonwealth of Independent States (CIS)
5.2.44. Форум "Азіатсько-Тихоокеанське економічне співробітництво" (ATEC) Asia and Pacific Ocean Economic Cooperation Forum (APOECF)
5.2.45. Угода про Північноамериканську зону вільної торгівлі (НАФТА) North American Free Trade Agreement (NAFTA)
5.2.46. Центральноамериканський спільний ринок (ЦАСР) Central American Common Market (CACM)
5.2.47. Чорноморське економічне співробітництво (ЧЕС) Black Sea Economic Cooperation (BSEC)
Тема 6. ТРАНСНАЦІОНАЛЬНІ КОРПОРАЦІЇ
6.1 Роль транснаціональних корпорацій у системі міжнародних економічних відносин
6.2 Міжнародно-правове регулювання діяльності транснаціональних корпорацій
Тема 7. МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ДОГОВОРИ
7.1 Поняття та значення міжнародних економічних договорів
7.2 Види договорів та угод
7.2.1. Торговельні договори
7.2.2. Контингентні угоди
7.2.3. Кредитні угоди
7.2.4. Угоди про міжнародні розрахунки
7.2.5. Довготермінові комплексні угоди про економічне, промислове та науково-технічне співробітництво
7.2.6. Міжнародні товарні угоди
7.2.7. Міжнародний факторинг
7.2.8. Міжнародний форфейтинг
7.2.9. Міжнародний фінансовий лізинг
7.2.10. Міжнародні ліцензійні договори на об'єкти промислової власності
7.2.11. Міжнародний договір франчизи
7.2.12. Міжнародно-правове регулювання інвестиційної діяльності
7.2.13. Міжнародний договір з будівництва комплектного промислового об'єкта
7.2.14. Міжнародний договір про надання технічних послуг
7.2.15. Договори в рамках Світової Організації Торгівлі
Тема 8. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИКОНАННЯ ЗОБОВ'ЯЗАНЬ, ЩО ВИПЛИВАЮТЬ З МІЖНАРОДНИХ ЕКОНОМІЧНИХ ДОГОВОРІВ
8.1 Загальна характеристика правового забезпечення зобов'язань і засобів розв'язання міжнародних економічних спорів
8.2 Міжнародний суд і міжнародний арбітраж
8.2.1. Міжнародний суд ООН
8.2.2. Рада Безпеки ООН
8.2.3. Співдружність Незалежних Держав
8.2.4. Механізм урегулювання спорів у межах Світової організації торгівлі
8.2.5. Міжнародні третейські суди (арбітражі)
8.2.6. Міжнародні угоди з міжнародного комерційного арбітражу
Тема 9.ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ
9.1 Значення та правові засади правового регулювання зовнішньоекономічної діяльності в україні
9.2 Органи державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності
Тема 10. МІЖНАРОДНЕ ТОРГОВЕЛЬНЕ ПРАВО
10.1 Міжнародне торговельне право — підгалузь міжнародного економічного права
10.2 Принципи міжнародної торгівлі
10.3 Міжнародні торговельні договори
Тема 11. МІЖНАРОДНЕ ВАЛЮТНЕ ПРАВО
11.1 Поняття та джерела міжнародного валютного права
11.2 Організаційно-правовий механізм міжнародної валютної системи
11.3 Європейська валютна система
1.4 Міжнародні валютно-кредитні відносини
Тема 12. МІЖНАРОДНЕ ТРАНСПОРТНЕ ПРАВО
12.1 Поняття та джерела міжнародного транспортного права
12.2 Основи міжнародно-правового регулювання видів транспорту
Тема 13. МІЖНАРОДНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ СПІВРОБІТНИЦТВА У ПРОМИСЛОВОСТІ ТА СІЛЬСЬКОМУ ГОСПОДАРСТВІ
13.1 Загальносвітові тенденції розвитку промисловості та сільського господарства
13.2 Правове регулювання міжнародного співробітництва у промисловості
13.3 Правове регулювання міжнародного співробітництва в сільському господарстві
Тема 14. ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ МІЖНАРОДНОГО НАУКОВО-ТЕХНІЧНОГО СПІВРОБІТНИЦТВА
14.1 Розвиток науки як чинник — економічного піднесення
14.2 Значення та правове регулювання міжнародного науково-технічного співробітництва
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ТА РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ