Управління спецпроектами (конспект лекцій НУДПСУ)

10.2. Документи проекту, їхня форма та класифікація

Документом є носій письмової чи графічної інформації. Він є основним первичним элементом комунікаційної системи проекту.

У залежності від призначення документи мають різну форму. Але обов'язковим для всіх документів, як формальних так й неформальних, є наступні реквизитьі:

  1. автор документа (посада, прізвище й ініціали);
  2. дата складання документа;
  3. адресат (кому документ призначається).

Документація може бути класифікована в такий спосіб:

• установча (устав та інші установчі документи);

• інвестиційна (бізнес-плани, обґрунтування інвестицій, технико-єкономічні обґрунтування й ін.);

• проектно-конструкторська (креслення, специфікації й ін.);

• проектно-кошторисна (проекти організації робіт, кошториси й ін.);

• нормативно-технічна (стандарти, норми, правила й ін.);

• документація по якості;

• технорабоча (інструкції, технологічні карти й ін.);

• організаційно-розпорядницька:

а) організаційна (організаційна структура, матриці відповідальності, положення про підрозділи, про менеджера проекту, правила внутрішнього розпорядку й ін.);

б) розпорядницька (накази, розпорядження, указівки, інструкції й ін.);

• інформаційно-довідкова (протоколи, акти, листи, довідки й ін.);

• планова (плани проекту, календарні графіки, сітьові графіки, гістограми, таблиці й ін.), у тому числі прогнозна;

• звітна (баланси проекту й підприємств-учасників, звіти про витрати й ін.);

• облікова (плани рахунків, головна книга й інші регістри бухгалтерського чи управлінського обліку й ін.);

• розрахунково-платіжна (розрахункові відомості, чекові книжки, платіжні доручення й ін.);

• контрактна (договір про наміри, договори (контракти), акти прийому-здачі, протоколи узгодження ціни й ін.);

• транспортна (накладні, маршрутні листи, й ін.);

• документація стратегічного характеру (стратегічні цілі проекту, концепція проекту, політика в сфері якості, кадрів й ін.);

• документація загального характеру.