Управління спецпроектами (конспект лекцій НУДПСУ)

2.2. Визначення статуту проекту

2.2.1. Аналіз мікросередовища та макросередовища проекту

В умовах конкретної інвестиційної ситуації вирішується завдання аналізу ринкових можливостей, а саме, проводиться аналіз мікросєредовища та макросередовища проекту, аналіз роздрібного та оптового ринку.

Контекст проекту – це зовнішнє та внутрішнє середовище в якому планується та здійснюється проект.

Середовище проекту складається з таких факторів і сил, які справляють вплив на здатність команди проекту реалізовувати проект. Такі фактори можна розділити на дві групи: мікро – (чи безпосереднє) та макросередовище, як подано на Рис.2.3.

Під мікросередовищем проекту розуміється сукупність відношень, що складаються всередині організації, яка здійснює інвестиційний проект, між організацією і клієнтами, організацією й конкурентами.

Макросередовище інвестиційного проекту - це фактори, що впливають на всі елементи мікросєредовища проекту. Серед них загальні фактори:

  • демографічні (народжуваність, показники економічного становища середньої родини, міграційні показники, освітній рівень тощо);
  • економічні (рівень економічного розвитку країни, розмір заробітної плати, рівень безробіття, структура розподілу доходів між різними групами населення, структура витрат на споживання тощо);
  • природні (наявність і можливість раціонального використання сировинних та енергетичних ресурсів, необхідність охорони довкілля);
  • науково-технічні (напрями розробок, організації, що ведуть перспективні дослідження, можливість застосування фундаментальних досліджень у прикладному плані тощо);
  • політичні (законодавча база, ступінь контролю держави за додержанням нормативних актів, міра впливу на політичну ситуацію громадських організацій та об'єднань);
  • соціально- культурні (тенденції в культурному середовищі і можливість орієнтації на них організації у перебігу реалізації проекту).

Ринкове середовище компанії

Рис.2.4. Ринкове середовище компанії

Аналіз даних про тенденції та процеси в макросередовищі дає змогу визначити їх можливий вплив на перебіг реалізації проекту. Завдання управління проектом полягає і в тому, щоб звести до мінімуму неконтрольовані фактори середовища і знайти можливість впливати на контрольовані фактори.

Концепція проекту - це попередній план впровадження бізнес-ідеї проекту, який надається керівнику підприємства або потенційному інвестору з метою оцінки перспективності цієї бізнес-пропозиції. Метою оцінки є відбір з декількох альтернативних проектів найбільш перспективних.

Модель розробки концепції проекту може бути представлена у вигляді наступної логічної схеми:

Модель розробки концепції проекту

Мал. 3. Базова модель побудови концепції проекту

Місія – це генеральна ціль проекту, причина його існування. Вона визначає орієнтири для наступних рівнів цілей, а також для розробки стратегії на різних організаційних рівнях.