Страховий та інвестиційний менеджмент - Федоренко В. Г.

Т

Тариф — плата за послуги виробничого і невиробничого характеру, надані об'єднанням, підприємствам, організаціям і населенню.

Тантьєма — комісія з отриманого прибутку, яку перестрахувач щорічно виплачує цедентові за наслідками проходження договорів перестрахування.

Тарифи страхові — ставки страхових платежів з одиниці страхової суми за певний період.

Термін страхування — період дії договору страхування.

Технічні резерви — сукупність резервів незароблених премій (по видах страхування) і резервів збитків.

Третя сторона — особа, що не є страхувачем або страхувальником за конкретним договором (полісом).

Тендер — особлива форма видачі замовлень на постачання товарів або підрядів на виконання певних робіт, яка передбачає залучення пропозицій від кількох постачальників або підрядників з метою забезпечення найвигідніших комерційних або інших умов угоди для організаторів торгів.

Теперішня вартість грошей — вартість грошей у поточному періоді в разі їх зворотного перерахунку з майбутньої вартості. В інвестиційній діяльності розрахунок теперішньої вартості грошей здійснюється під час оцінювання майбутніх доходів від інвестицій і в деяких інших випадках.

Термін погашення — момент виходу зі стану заборгованості та виплати боргу.

Торги — змагальна форма закупівлі, коли покупець повідомляє про конкурс для продавців на товар з певними техніко-економіч-ними характеристиками.

Точка (поріг) беззбитковості— графічне зображення стану господарської діяльності компанії (фірми), що показує, при якому обсязі цієї діяльності чистий дохід від реалізації продукції (товарів, послуг) дорівнює сумі поточних постійних і змінних затрат (тобто досягається беззбиткова діяльність).

Тратта — письмовий наказ кредитора позичальнику про сплату останнім певної суми третій особі. Підлягає акцептуванню позичальником.

Трейдер — працівник брокерської фірми, який безпосередньо виконує замовлення на купівлю-продаж цінних паперів у торговому залі біржі.

У

Уповноважений представник — продавець цінних паперів, який працює на інвестиційно-дилерську фірму і має документ про реєстрацію у відповідному державному органі (наприклад, комісії з цінних паперів).

Учасники інвестиційної діяльності — фізичні та юридичні особи, які забезпечують реалізацію інвестицій як виконавці замовлень чи на основі доручення інвестора.

Ф

Факторинг — вид послуг банку з рефінансування дебіторських зобов'язань клієнта без права зворотної вимоги.

Факультативне перестрахування — метод перестрахування, при якому страхувач не несе жодної відповідальності перед перестра-хувачем за передачу ризиків у перестрахування.

Факультативний договір — договір перестрахування конкретного ризику, укладений на добровільних засадах.

Фіксована комісія — заздалегідь визначений розмір комісії, що не може переглядатись упродовж періоду страхування.

Фінансовийрезультат страхових операцій (ФРСО) — вартісна оцінка підсумків діяльності страхової організації за визначений період.

"Финансовые услуги" — всеукраїнський щомісячний науково-практичний журнал для професіоналів, що працюють у страховій, банківській та інших сферах фінансових послуг.

Фонд страховий (страхові резерви) — сукупність фінансових резервів, призначених для попередження, локалізації і відшкодування збитку, завданого страхувальнику в результаті страхового випадку. Страхові резерви формуються за рахунок надходження страхових внесків і використовуються тільки для страхових виплат. Розміщення страхових резервів здійснюється страхувачами на умовах диверсифікації, зворот-ності, прибутковості і ліквідності.

Фонди страхувачів — створювані у грошовій або натуральній формі (купівля нерухомості, земельних ділянок тощо) запаси коштів для покриття непередбачених витрат (надзвичайні стихійні лиха, банкрутство позичальника кредиту тощо), усунення фінансових ускладнень самої страхової організації і забезпечення її діяльності.

Форми страхування — страхування може бути обов'язковим і добровільним.

Франшиза — передбачена договором частина збитків, що в разі настання страхової події не відшкодовується страхувачем.

Фронтингова компанія — страхувач, що видає на прохання другої компанії поліс від свого імені за умови, що 100 % прийнятої відповідальності буде перестраховано в іншій компанії.

Фінансова стабільність — стабільність фінансового стану компанії (фірми) у довгостроковій перспективі, яка визначається високою часткою власного капіталу в загальній сумі джерел фінансових коштів.

Фінансові інвестиції — вкладення коштів у різноманітні фінансові інструменти (активи), серед яких найбільшу частину становлять цінні папери.

Фінансові інструменти — об'єкти інвестування, які є різноманітними типами фінансових зобов'язань: депозитні вклади, ощадні сертифікати, акції, облігації, інвестиційні сертифікати тощо.

Фінансові посередники — інвестиційно-кредитні інститути, які акумулюють кошти індивідуальних інвесторів і використовують їх для інвестування чи кредитування. Фінансові посередники поділяються на три інституційні групи: інвестиційні, банківські, страхові. Інвестиційні інститути фінансових посередників представлені інвестиційними фондами, інвестиційними компаніями, трастовими компаніями (довірчими товариствами). Основні інвестиційні інститути — інвестиційні фонди та інвестиційні компанії — залучають гроші шляхом випуску власних цінних паперів — інвестиційних сертифікатів.

Фінансування інвестицій — забезпечення інвестиційної діяльності необхідними коштами з різних джерел.

Фірма-член — брокерська або інвестиційно-дилерська фірма, що є членом фондової біржі або національної асоціації інвестиційних дилерів.

Фонд викупу — фонд, що формується шляхом регулярних відрахувань коштів, призначених для викупу в намічений термін раніше емітованих цінних паперів (облігацій, ощадних сертифікатів).

Фондовіддача — відношення річного обсягу продукції до балансової вартості основних виробничих фондів.

Форми інвестицій — способи здійснення інвестицій у різні об'єкти. Розрізняють реальні й фінансові інвестиції, державні й приватні, прямі й непрямі, коротко- та довгострокові.

Ф'ючерсні операції — угоди на товарній або фондовій біржі на терміни, пов'язані з наданням обумовлених у контракті товарів або цінних паперів у встановлений час за ціною, зафіксованою в угоді. Існують спеціальні ф'ючерсні біржі, де здійснюються здебільшого угоди і страхування від несприятливих змін цін, які не завершуються постачанням товарів або наданням цінних паперів, а призводять до ліквідації контрактів і перерахунку між брокерами в межах різниці в цінах.

Х

Холдинг — акціонерна компанія, яка використовує власний капітал для придбання контрольних пакетів акцій інших компаній з метою встановлення контролю над ними.

Ц

Цільовий інвестиційний прибуток — попередньо встановлений розмір чистого прибутку щодо вкладеного капіталу, який є критерієм оцінювання ефективності інвестицій.

Цінні папери на пред 'явника — цінні папери, на яких не зазначене ім'я власника або які не мають власника, чиє ім'я занесене в реєстр емітента.

Цедент (перестрахувальник) — страхувач, що передає частину прийнятого за договором зі страхувальником ризику на перестрахування іншому страхувачеві.

Цесія — процес передання застрахованого ризику в перестрахування.

Цесіонер — особа, якій передається право власності.

Ч

Чартер: 1) угода між власником і фрахтовиком на оренду всього судна або частини на певний строк; 2) документ, який видається державою і дає право на фінансово-кредитну діяльність.

Частковий збиток — будь-який збиток, сума якого менша за страхову суму.

Частота страхових випадків — показник, що є елементом збитковості страхової суми.

Чек — спеціальний грошовий документ встановленої форми, що містить письмове розпорядження банку видати готівкою або перерахувати визначену суму з поточного рахунка чекодавця.

Чисті активи на акцію — відношення суми статутного фонду, дебіторської заборгованості й річного балансового прибутку до загальної кількості акцій.

Чисті інвестиції — сума валових інвестицій, зменшена на суму амортизаційних відрахувань у розглядуваному періоді.

Ш

Шедула — основний розділ полісу страхування повітряних суден.

Шомаж — страхування втрати прибутку та інших фінансових втрат, зумовлених призупиненням виробництва внаслідок настання страхового випадку, приміром, повені, пожежі, осідання ґрунту.