Бізнес-план: технологія розробки та обгрунтування - Покропивний С. Ф.,

ВСТУП

Становлення й розвиток ринкової системи господарювання в Україні потребують принципово нових підходів до організації управління підприємницькою діяльністю на всіх рівнях. практична реалізація будь-якого комерційного проекту значно ускладнюється чи навіть стає неможливою без попередньо розробленого бізнес-плану. цей письмовий документ є не лише дійовим важелем управління фірмою (підприємницькою діяльністю), а й засобом необхідного зовнішнього фінансування для започаткування нового або розширення діючого бізнесу.

Саме цим пояснюється доцільність внесення до навчальних планів магістерських програм усіх фахових спрямувань дисципліни «Бізнес-план: технологія розробки та обгрунтування». Головними завданнями цієї дисципліни є: 1) з’ясування сутності, цілей, загальноприйнятих логіки й методології розробки бізнес-плану; 2) детальна характеристика структури та змісту бізнес-плану; 3) висвітлення найчастіше застосовуваних у практиці господарювання методів складання окремих розділів бізнес-плану; 4) доведення доцільності й обов’язковості використання бізнес-планів як надійного фінансово-економічного інструменту розвитку й підвищення ефективності всіх сфер сучасного бізнесу.

Досягненню мети та розв’язанню головних завдань курсу підпорядковані логіка його вивчення й типова програма. Відповідно до типової програми курсу «Бізнес-план: технологія розробки та обгрунтування» підготовлено й пропонований навчальний посібник для слухачів магістерських програм різних фахових спрямувань економічних вузів і факультетів та практичних працівників — підприємців (керівників, менеджерів).

Перша частина посібника розглядає загальні характеристики бізнес-плану; його сутність, роль у ринковій системі господарювання, підготовчу стадію розробки, структурну побудову, логіку складання та оформлення. Особлива увага приділяється створенню інформаційного поля для бізнес-плану, традиційній методології формування й виокремлення етапів його складання.

Другу частину присвячено докладному висвітленню змісту і конкретної технології розробки окремих розділів бізнес-плану, зокрема: 1) галузь, фірма та її продукція; 2) дослідження ринку; 3) маркетинг-план; 4) виробничий план; 5) організаційний план; 6) оцінка ризиків; 7) фінансовий план. Найглибше опрацьовано питання маркетингового і фінансового планів.

Третю частину становить комплекс питань, зв’язаних з презентацією бізнес-плану (цілі, завдання, зміст, засоби підвищення ефективності). у четвертій частині наведено практичні приклади бізнес-планів, які підготовлені магістрантами кафедри економіки під­приємств КНЕУ та опрацьовані для оприлюднення одним з авторів навчального посібника.

На початку кожного розділу навчального посібника визначено його навчальні цілі, а також ключові терміни й поняття, які належить зрозуміти та засвоїти в першу чергу. Для наближення навчального матеріалу до конкретних деталей підприємницької діяльності у кількох розділах (з четвертого по дев’ятий включно) подано орієнтовний перелік питань, на які необхідно відповісти в процесі розробки відповідних розділів бізнес-плану. Наведене після кожного розділу коротке резюме дає змогу швидше зрозуміти та грунтовніше засвоїти ключові питання цього важливого навчального курсу.