Звітність бюджетних установ - Ткаченко І.Т.

Виконання розпису та звітність

Виконання розпису здійснюється наростаючим підсумком з початку року.

Зведення, складання та надання звітності про виконання державного бюджету здійснюються Державним казначейством України:

  • щодо доходів — ураховуючи розпис доходів, наростаючим підсумком із зазначенням відсотків виконання за рік та додатково по загальному фонду за відповідний період;
  • щодо фінансування — ураховуючи розпис фінансування, наростаючим підсумком із зазначенням відсотків виконання за рік та додатково по загальному фонду за відповідний період;
  • щодо видатків — ураховуючи розпис асигнувань, наростаючим підсумком із зазначенням відсотків виконання за рік (за кожним кодом економічної класифікації) та додатково по загальному фонду за відповідний період (за кодами скороченої форми економічної класифікації).

До 10-го числа місяця, наступного за звітним, Державне казначейство України проводить з управлінням державного бюджету та бюджетної політики Мінфіну звірку розпису за загальним фондом державного бюджету за звітний період, уточненого з урахуванням внесених змін.

У звіті про виконання державного бюджету за спеціальним фондом відображаються планові показники, враховані при затвердженні Закону про Державний бюджет України, та уточнені планові показники з урахуванням змін, внесених до кошторисів.

Звіт про виконання розпису за спеціальним фондом державного бюджету складається за бюджетними програмами головних розпорядників у розрізі джерел надходжень (плата за послуги, що надаються бюджетними установами; інші джерела власних надходжень бюджетних установ; інші надходження спеціального фонду). При цьому у квартальній і річній звітності власні надходження бюджетних установ розшифровуються за групами та типами згідно з класифікацією доходів бюджету на підставі звітів розпорядників.

У разі, коли бюджетний розпис на наступний рік не затверджено в установлений законодавством термін, в обов’язковому порядку складається тимчасовий розпис бюджету на відповідний період. Бюджетні установи складають на цей період тимчасові індивідуальні кошториси, які затверджуються їх керівниками. При цьому зведені тимчасові кошториси не складаються.

Під час складання річного розпису асигнувань бюджету, помісячного розпису асигнувань загального фонду бюджету, кошторисів і планів асигнувань установ на наступний рік ураховуються видатки, проведені згідно з тимчасовим розписом бюджету і тимчасовими кошторисами.

Установи мають право брати зобов’язання щодо видатків загального фонду бюджету відповідно до кошторису і плану асигнувань, виходячи з потреби у забезпеченні виконання пріоритетних заходів та з урахуванням здійснення платежів для погашення зобов’язань минулих періодів, якщо інше не передбачено законодавством.

Обсяг бюджетних зобов’язань, узятих установою протягом року, повинен забезпечити зменшення рівня заборгованості за бюджетними зобов’язаннями минулих періодів та недопущення виникнення заборгованості за бюджетними зобов’язаннями у поточному році.

У разі скорочення асигнувань розпорядники повинні вживати заходів до ліквідації або скорочення обсягу бюджетних зобов’язань, які перевищують уточнені плани асигнувань.

У разі прийняття відповідного рішення щодо тимчасового обмеження асигнувань загального фонду бюджету розпорядники беруть зобов’язання та приводять їх у відповідність з тимчасовими обмеженнями асигнувань.

Зміни до кошторису і плану асигнувань вносяться у разі:

  • потреби у перерозподілі асигнувань розпорядника;
  • прийняття нормативного акта про передачу повноважень і бюджетних асигнувань одного розпорядника іншому;
  • прийняття рішення щодо розподілу нерозподілених бюджетних асигнувань між розпорядниками;
  • необхідності збільшення видатків спеціального фонду бюджету внаслідок перевищення надходжень до цього фонду порівняно з надходженнями, врахованими у бюджеті на відповідний рік;
  • прийняття рішення щодо скорочення видатків загального фонду бюджету в цілому на рік;
  • внесення змін до Закону про Державний бюджет України (рішення про місцевий бюджет).

Зміни до кошторисів і планів асигнувань вносяться після внесення відповідних змін до річного розпису асигнувань бюджету, помісячного розпису асигнувань загального фонду бюджету та бюджетного розпису з урахуванням, що видатки спеціального фонду бюджету провадяться виключно в межах і за рахунок відповідних надходжень до цього фонду на підставі кошторисів з урахуванням внесених до них змін.

У разі внесення змін до кошторисів і планів асигнувань обов’язково складаються відповідні довідки, які затверджуються і виконуються у тому ж порядку, що й кошториси і плани асигнувань. При цьому кошториси і плани асигнувань не перезатверджуються.

Зміни до штатних розписів вносяться у порядку, встановленому для їх затвердження.

Зміни до планів використання бюджетних коштів вносяться одержувачами в порядку, встановленому для їх затвердження, за формою, що відповідає плану використання.

Бюджетна установа не має права здійснювати запозичення в будь-якій формі або надавати за рахунок бюджетних коштів позички юридичним і фізичним особам.

Видатки спеціального фонду бюджету проводяться виключно в межах і за рахунок відповідних надходжень до цього фонду на підставі кошторисів з урахуванням внесених до них змін.

Видатки спеціального фонду кошторису здійснюються у такій послідовності: за визначеною метою, на погашення заборгованості установи та проведення заходів, пов’язаних з виконанням основних функцій, які не забезпечені (або частково забезпечені) видатками загального фонду.

Установи мають право використовувати протягом поточного року залишки коштів на рахунках спеціального фонду на початок року для здійснення видатків, передбачених у кошторисах на поточний рік (шляхом внесення змін до спеціального фонду кошторису). При цьому в спеціальному фонді кошторису уточнений обсяг видатків повинен дорівнювати сумі уточненого обсягу доходів і залишків коштів на початок року.

Протягом року розпорядники вносять зміни до спеціального фонду кошторису за власними надходженнями на підставі довідок установленої форми, які затверджуються керівниками установ, що затвердили кошториси, без внесення відповідних змін до бюджетного розпису за спеціальним фондом бюджету. Зміни до спеціального фонду кошторису щодо плати за послуги, що надаються бюджетними установами, та щодо інших джерел власних надходжень вищих навчальних закладів ІІІ—ІV рівнів акредитації, закладів та установ Національної академії наук, галузевих академій наук, які фінансуються з державного бюджету, вносяться та затверджуються у разі потреби керівниками цих закладів.

Органи Державного казначейства ведуть облік таких змін, провадять видатки спеціального фонду бюджету за власними надходженнями на підставі кошторисів з урахуванням внесених до них змін без внесення змін до бюджетного розпису та відображають у звітності про виконання державного бюджету планові показники за спеціальним фондом бюджету з урахуванням внесених змін до кошторисів.

Зміни до спеціального фонду кошторису за іншими надходженнями (крім власних надходжень бюджетних установ) вносяться у порядку, за яким після внесення відповідних змін до бюджетного розпису складаються довідки про внесення змін до кошторису.

Планові показники за спеціальним фондом кошторису розпорядників у формах звітності повинні відповідати даним обліку, який ведеться органами Державного казначейства.

Головні розпорядники під час подання зведеної фінансової звітності забезпечують відповідність планових показників за спеціальним фондом кошторисів з урахуванням внесених до них змін даним звітності Державного казначейства про виконання спеціального фонду державного бюджету.

У звітності про виконання місцевих бюджетів за спеціальним фондом відображаються планові показники з урахуванням внесених змін до кошторисів.

У разі внесення змін до спеціального фонду кошторису (бюджетного розпису) зміни до Закону про Державний бюджет України (рішення про місцевий бюджет) не вносяться.

У разі, коли виконання робіт за рахунок коштів спеціального фонду державного бюджету здійснювалося за державним замовленням, відповідні зміни вносяться до обсягів державного замовлення.

Після розгляду річних звітів про виконання кошторисів за минулий рік уточнюються показники перехідних контингентів станом на 1 січня поточного року, виходячи з фактичного виконання плану цих контингентів за минулий рік. За результатами перевірок у разі виявлення завищених асигнувань вносяться зміни до кошторисів і планів асигнувань шляхом скорочення їх обсягів.

Право скорочення асигнувань надається Мінфіну, Міністерству фінансів Автономної Республіки Крим, місцевим фінансовим органам.

Виконання кошторисів і планів асигнувань здійснюється наростаючим підсумком з початку року.

Звіти про виконання кошторисів, планів асигнувань і планів використання бюджетних коштів подаються у порядку та за формами, встановленими Державним казначейством.

Кошторис бюджетної установи визначає загальний обсяг, цільо-ве призначення і поквартальний розподіл коштів, у т. ч. витрати на оплату праці, які за сучасних умов становлять від 60 до 85 % від загальних витрат. Асигнування бюджетним установам надаються органами Державного казначейства України відповідно до наказу Державного казначейства України від 10.08.01 № 140.

Надання асигнувань видатків за статтями кошторису захищені статті: на заробітну плату та нарахування на заробітну плату здійснюються в першочерговому порядку. Заробітна плата працівників бюджетних установ у межах утвореного в установленому порядку фонду оплати праці складається з посадового окладу або тарифної ставки, премії, доплати за суміщення професій (посад), інших надбавок і доплат відповідно до чинних нормативних актів (додаток 7).

Таблиця 3.1

ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства фінансів України 28.01.02 № 57

Затверджений у сумі 84 600

(Вісімдесят чотири тисячі шістсот) грн_

(сума цифрами і літерами)

Командир військової частини полковник_

(посада)

__________________ Іванов І. П.

(підпис) (ініціали і прізвище)

___________________________________

(число, місяць, рік)

М.п.

КОШТОРИС на ____ рік

26003420 Військова частина

(код та назва бюджетної установи, організації)

м. Березань Київської області

(найменування міста, району, області)

Вид бюджету Державний_________________________________________

Код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування: 210 Міністерство оборони України

Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету

(грн)

Показники

Код

Усього на рік

Разом

загальний фонд

спеціальний фонд

НАДХОДЖЕННЯ — всього

X

400,00

84 200,00

84 600,00

Надходження коштів із загального фонду бюджету

X

400,00

 

400,00

Надходження коштів із спеціального фонду бюджету,

X

 

 

 

у т. ч.:

 

 

84 200,00

84 200,00

Плата за послуги, що надаються бюджетним установам

250100

X

84 200,00

84 200,00

Плата за послуги, що надаються бюджетними установами

250101

X

 

 

Кошти, що отримуються бюджетними установами від господарської та/або виробничої діяльності

250102

X

84 200,00

84 200,00

Закінчення табл. 3.1

Показники

Код

Усього на рік

Разом

загальний фонд

спеціальний фонд

Плата за оренду майна бюджетних установ

250103

X

 

 

Кошти, що отримуються бюджетними установами від реалізації майна (металобрухту та брухту ДГМ)

250104

X

 

 

Інші джерела власних надходжень

250200

X

 

 

Благодійні внески, гранти та дарунки, отримані бюджетними установами

250201

X

 

 

Кошти, що надійшли від різних установ та організацій на цільові та інші суми за дорученням

250202

X

 

 

Інші доходи

250500

X

 

 

Відшкодування Секретаріатом ООН витрат, пов’язаних з миротворчою діяльністю українського військового контингенту

420100

X

 

 

ВИДАТКИ — всього

X

400,00

84 200,00

84 600,00

I. Поточні видатки

1000

400,00

84 200,00

84 600,00

Видатки на товари і послуги

1110

400,00

84 200,00

84 600,00

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар

1130

400,00

84 200,00

84 600,00

Придбання предметів постачання і матеріалів

1131

 

10 000,00

10 000,00

М’який інвентар та обмундирування

1134

 

4 200,00

4 200,00

Оплата транспортних послуг та утримання транспортних засобів

1135

 

20 000,00

20 000,00

Матеріали, інвентар, будівництво, капітальний ремонт

1150

 

50 000,00

50 000,00

Керівник __________________ _____________________________

(підпис) (ініціали і прізвище)

Головний бухгалтер(начальник планово-фінансовоговідділу) ______________________ _____________________________

(підпис) (ініціали і прізвище)

_____________________________

(число, місяць, рік)

М.п.


Таблиця 3.2

Додаток до кошторису

Розшифрування

КРЕДИТУВАННЯ З ВИРАХУВАННЯМ ПОГАШЕННЯ на _____ рік

26003420 Військова частина

(код та назва бюджетної установи)

м. Березань Київської області

(найменування міста, району, області)

код та назва відомчої класифікації головного розпорядника коштів 210

код та назва програмної класифікації видатків державного бюджету 2101050 Міністерство оборони України

(код та назва тимчасової класифікації видатків місцевих бюджетів _________ )

(грн)

Показники

Код

Усього на рік

Разом

загальний фонд

спеціальний фонд

Кредитування з вирахуванням погашення

4000

400,00

 

400,00

Надання внутрішніх кредитів з вирахуванням погашення

4100

 

 

 

Надання внутрішніх кредитів

4110

 

 

 

Надання кредитів органам державного управління інших рівнів

4111

 

 

 

Надання кредитів підприємствам, установам, організаціям

4112

 

 

 

Надання інших внутрішніх кредитів

4113

 

 

 

Повернення внутрішніх кредитів

4120

 

 

 

Повернення кредитів органами державного управління інших рівнів

4121

 

 

 

Закінчення табл. 3.2

Показники

Код

Усього на рік

Разом

загальний фонд

спеціальний фонд

Повернення кредитів підприємствами, установами, організаціями

4122

 

 

 

Повернення інших внутрішніх кредитів

4123

 

 

 

Надання зовнішніх кредитів з вирахуванням погашення

4200

 

 

 

Надання зовнішніх кредитів

4210

 

 

 

Повернення зовнішніх кредитів

4220

 

 

 

Керівник __________________ _________________________

(підпис) (ініціали і прізвище)

Головний бухгалтер

(начальник планово-фінансового

відділу) ___________________ ________________________

(підпис) (ініціали і прізвище)

_________________________

(число, місяць, рік)

М.п.


Таблиця 3.3

ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства фінансів України 28.01.02 № 57

Затверджений у сумі 84 600

(Вісімдесят чотири тисячі шістсот) грн

(сума цифрами і літерами)

Командир військової частини

(посада)

Пивоваров П. П.

(підпис) (ініціали і прізвище)

(число, місяць, рік)

М.п.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИС на _____ рік

Вид бюджету Державний_________________________________________ ,

код та назва відомчої класифікації головного розпорядника коштів 210Міністерство оборони України

код та назва програмної класифікації видатків державного бюджету _______

_____________________________________________________________ ,

(код та назва тимчасової класифікації видатків місцевих бюджетів _________ )

(тис. грн)

Показники

Код

Усього на рік

Разом

загаль-ний фонд

спеціаль-ний фонд

ДОХОДИ — усього

X

400,00

84 200,00

84 600,00

Надходження коштів із загального фонду бюджету

X

400,00

 

400,00

Надходження коштів із спеціального фонду бюджету

X

 

84 200,00

84 200,00

у т. ч.:

 

 

 

 

Продовження табл. 3.3

Показники

Код

Усього на рік

Разом

загаль-ний фонд

спеціаль-ний фонд

— спеціальні кошти

24120100

X

 

 

— інші власні надходження

24120300

X

 

 

— інші доходи (розписати за видами)

 

X

 

 

ВИДАТКИ — усього

X

400,00

84 200,00

84 600,00

I. Поточні видатки

1000

400,00

84 200,00

84 600,00

Оплата праці працівників бюджетних установ

1110

 

 

 

Заробітна плата

1111

 

 

 

Грошове утримання військовослуж-бовців

1112

 

 

 

Нарахування на заробітну плату

1120

 

 

 

Придбання предметів постачання і матеріалів, оплата послуг та інші видатки

1130

400,00

84 200,00

84 600,00

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар

1131

 

 

 

Медикаменти та перев’язувальні матеріали

1132

 

 

 

Продукти харчування

1133

 

 

 

М’який інвентар та обмундирування

1134

 

 

 

Оплата транспортних послуг та утримання транспортних засобів

1135

 

 

 

Оренда та експлуатаційні послуги

1136

 

 

 

Поточний ремонт обладнання, інвентарю, будівель і технічне обслуговування обладнання

1137

 

 

 

Послуги зв’язку

1138

 

 

 

Оплата інших послуг та інші ви-датки

1139

 

 

 

Видатки на відрядження

1140

 

 

 

Матеріали, інвентар, будівництво, капітальний ремонт та заходи спеціального призначення, що мають загальнодержавне значення

1150

 

 

 

Продовження табл. 3.3

Показники

Код

Усього на рік

Разом

загаль-ний фонд

спеціаль-ний фонд

Оплата комунальних послуг та енергоносіїв

1160

 

 

 

Оплата теплопостачання

1161

 

 

 

Оплата водопостачання і водовідведення

1162

 

 

 

Оплата електроенергії

1163

 

 

 

Оплата природного газу

1164

 

 

 

Оплата інших комунальних послуг

1165

 

 

 

Оплата інших енергоносіїв

1166

 

 

 

Дослідження і розробки, державні програми

1170

 

 

 

Виплата відсотків (доходу) за зобов’язаннями

1200

 

 

 

Субсидії і поточні трансферти

1300

 

 

 

Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)

1310

 

 

 

Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів

1320

 

 

 

Поточні трансферти населенню

1340

 

 

 

Виплата пенсій і допомоги

1341

 

 

 

Стипендії

1342

 

 

 

Інші поточні трансферти населенню

1343

 

 

 

Поточні трансферти за кордон

1350

 

 

 

IІ. Капітальні видатки

2000

 

 

 

Придбання основного капіталу

2100

 

 

 

Придбання обладнання і предметів довгострокового користування

2110

 

 

 

Капітальне будівництво (придбання)

2120

 

 

 

Будівництво (придбання) житла

2121

 

 

 

Будівництво (придбання) адміністративних об’єктів

2122

 

 

 

Інше будівництво (придбання)

2123

 

 

 

Продовження табл. 3.3

Показники

Код

Усього на рік

Разом

загаль-ний фонд

спеціаль-ний фонд

Капітальний ремонт, реконструкція та реставрація

2130

 

 

 

Капітальний ремонт та реконструкція житлового фонду

2131

 

 

 

Капітальний ремонт та реконструк-ція адміністративних об’єктів

2132

 

 

 

Капітальний ремонт та реконструк-ція інших об’єктів

2133

 

 

 

Реставрація пам’яток культури, історії та архітектури

2134

 

 

 

Створення державних запасів і резервів

2200

 

 

 

Придбання землі і нематеріальних активів

2300

 

 

 

Капітальні трансферти

2400

 

 

 

Капітальні трансферти підприєм-ствам (установам, організаціям)

2410

 

 

 

Капітальні трансферти органам дер-жавного управління інших рівнів

2420

 

 

 

Капітальні трансферти населенню

2430

 

 

 

Капітальні трансферти за кордон

2440

 

 

 

ІІІ. Нерозподілені видатки

3000

 

 

 

ІV. Кредитування з вирахуванням погашення*

4000

 

 

 

___________

* У разі наявності цього коду видатки здійснюються згідно з додатком.

Керівник __________________ _____________________________

(підпис) (ініціали і прізвище)

Головний бухгалтер(начальник планово-фінансовоговідділу) ______________________ _____________________________

(підпис) (ініціали і прізвище)

_____________________________

(число, місяць, рік)

М.п.

Таблиця 3.4

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

28.01.02 № 57

Затверджений у сумі 5000

(П’ять тисяч) грн

(сума і цифрами літерами)

командир військової частини полковник

(посада)

Іванов І. П.

(підпис) (ініціали і прізвище)

________________

(число, місяць, рік)

М.п.

План асигнувань із загального фонду бюджету

на ____ рік

Вид бюджету: Державний

Код та назва бюджетної установи № військова частина

Код та назва відомчої класифікації головного розпорядника коштів 210

Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету:

(грн)

Показники

КЕК

Січень

Лютий

Березень

Квітень

Травень

Червень

Липень

Серпень

Вересень

Жовтень

Листопад

Грудень

Разом на рік

Інші видатки

5000

 

11

5

5

5

5

14

37

72

82

72

92

400

Усього

 

 

11

5

5

5

5

14

37

72

82

72

92

400

Керівник

(підпис) (ініціали і прізвище)

Головний бухгалтер (начальник планово-фінансового відділу)

(підпис) (ініціали і прізвище)

(число, місяць, рік)

М.п.

Таблиця 3.5

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

28.01.02 № 57

Затверджений у сумі 84 200

(Вісімдесят чотири тисячі двісті) грн

(сума цифрами і літерами )

Начальник військової частини__________

(посада)

Попов І. П.

(підпис) (ініціали і прізвище)

________________________________

(число, місяць, рік)

М.п.

ПЛАН ВИКОРИСТАННЯ БЮДЖЕТНИХ КОШТІВ

________________________________________________________________

(код та назва бюджетної установи, організації)

________________________________________________________________

(найменування міста, району, області)

вид бюджету Державний ,

код та назва відомчої класифікації головного розпорядника коштів 210

код та назва програмної класифікації видатків державного бюджету _______

_____________________________________________________________ ,

(код та назва тимчасової класифікації видатків місцевих бюджетів _________

_____________________________________________________________ )

код економічної класифікації 210

(грн)

№ з/п

Показники

Бюджетні кошти

1

ВИДАТКИ — усього

84 200,00

1.1

Поточні видатки

84 200,00

 

Оплата праці працівників

 

 

Нарахування на заробітну плату

 

 

Придбання предметів постачання і матеріалів, оплата послуг та інші видатки

84 200,00

 

Видатки на відрядження

 

Закінчення табл. 3.5

№ з/п

Показники

Бюджетні кошти

 

Оплата комунальних послуг та енергоносіїв

 

 

Дослідження і розробки, державні програми

 

 

Виплата відсотків (доходу) за зобов’язаннями

 

1.2

Капітальні видатки

 

 

Придбання обладнання і предметів довгострокового користування

 

 

Капітальне будівництво (придбання)

 

 

Капітальний ремонт, реконструкція та реставрація

 

 

Придбання землі й нематеріальних активів

 

1.3

Субсидії та поточні трансферти підприємствам

(установам, організаціям)

 

*

 

 

_________

* Форма плану використання бюджетних коштів одержувачами є зразковою і у разі потреби може бути доповнена іншими позиками.

Головний бухгалтер

(начальник планово-фінансового

відділу) __________________ ___________________________

(підпис) (ініціали і прізвище)

________________________________________

(число, місяць, рік)

М.п.

Таблиця 3.6

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

28.01.02 № 57

ЗВЕДЕННЯ ПОКАЗНИКІВ СПЕЦІАЛЬНОГО ФОНДУ КОШТОРИСУ

на _________ рік

___________________________________________________

(код та назва бюджетної установи, організації)

____________________________________________________________________

(найменування міста, району, області)

вид бюджету Державний________________________________________________________________________ ,

код та назва відомчої класифікації головного розпорядника коштів________________________________________

код та назва програмної класифікації видатків державного бюджету 210 ,

(код та назва тимчасової класифікації видатків місцевих бюджетів ________________________________________ )

(грн)

Показники

КЕК

Разом, спеціальний фонд

Плата за послуги, що надаються бюджетними установами

Інші джерела власних находжень

Інші надходження

разом

у т. ч. за типами

разом

у т. ч. за типами

 

назва інших надходжень за видами

24121100

24121200

24121300

24121300

24122100

24122200

РЕСУРСИ — усього

x

400

400

 

 

 

400

 

 

 

 

 

Надходження коштів із спеціального фонду бюджету

x

400

400

 

 

 

400

 

 

 

 

 

Продовження таблиця 3.6

Показники

КЕК

Разом, спеціальний фонд

Плата за послуги, що надаються бюджетними установами

Інші джерела власних находжень*

Інші надходження

ра- зом

у т. ч. за типами

разом

у т. ч. за типами

 

назва інших надходжень за видами

24121100

24121200

24121300

24121300

24122100

24122200

ВИДАТКИ — усього

x

400

400

 

 

 

400

 

 

 

 

 

Поточні видатки

1000

400

400

 

 

 

400

 

 

 

 

 

Оплата праці працівників бюджетних установ

1110

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заробітна плата

1111

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Грошове утримання військово-

службовців

1112

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Виплати з тимчасової непрацездатності

1113

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нарахування на заробітну плату

1120

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Придбання предметів постачання і матеріалів, оплата послуг та інші видатки

1130

400

400

 

 

 

400

 

 

 

 

 

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар

1131

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Медикаменти та перев’язувальні матеріали

1132

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Продукти харчування

1133

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

М’який інвентар та обмундирування

1134

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оплата транспортних послуг та утримання транспортних засобів

1135

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Продовження таблиця 3.6

Оренда та експлуатаційні послуги

1136

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Поточний ремонт обладнання, інвентарю, будівель і технічне обслуговування обладнання

1137

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Послуги зв’язку

1138

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оплата інших послуг та інші видатки

1139

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Видатки на відрядження

1140

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Матеріали, інвентар, будівництво, капітальний ремонт та заходи спеціального призначення, що мають загальнодержавне значення

1150

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оплата комунальних послуг та енергоносіїв

1160

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оплата теплопостачання

1161

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оплата водопостачання і водовідведення

1162

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оплата електроенергії

1163

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оплата природного газу

1164

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оплата інших комунальних послуг

1165

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оплата інших енергоносіїв

1166

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дослідження і розробки, державні програми

1170

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Виплата відсотків (доходу) за зобов’язаннями

1200

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Закінчення таблиця 3.6

Показники

КЕК

Разом, спеці- альний фонд

Плата за послуги, що надаються бюджетними установами

Інші джерела власних находжень*

Інші надходження

ра- зом

у т. ч. за типами

разом

у т. ч. за типами

 

назва інших надходжень за видами

24121100

24121200

24121300

24121300

24122100

24122200

Субсидії і поточні трансферти

1300

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)

1310

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів

1320

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Поточні трансферти населенню

1340

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Виплата пенсій і допомоги

1341

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Стипендії

1342

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Інші поточні трансферти населенню

1343

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Поточні трансферти за кордон

1350

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IІ. Капітальні видатки

2000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Придбання основного капіталу

2100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Придбання обладнання і предметів довгострокового користування

2110

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Капітальне будівництво(придбання)

2120

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Будівництво (придбання) житла

2121

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Будівництво (придбання) адміністративних об’єктів

2122

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Інше будівництво (придбання)

2123

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Закінчення таблиця 3.6

Капітальний ремонт, реконструкція та реставрація

2130

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Капітальний ремонт та реконструкція житлового фонду

2131

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Капітальний ремонт та реконструкція адміністративних об’єктів

2132

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Капітальний ремонт та реконструкція інших об’єктів

2133

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Реставрація пам’яток культури, історії та архітектури

2134

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Створення державних запасів і резервів

2200

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Придбання землі і нематеріальних активів

2300

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Капітальні трансферти

2400

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)

2410

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів

2420

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Капітальні трансферти населенню

2430

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Капітальні трансферти за кордон

2440

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Головний бухгалтер

(начальник планово-фінансового

відділу) ______________ ___________________________

(підпис) (ініціали і прізвище)

_______________________________

(число, місяць, рік)

М.п.

 

Таблиця 3.7

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

28.01.02 № 57

Затверджую

штат у кількості 28 штатних одиниць

з місячним фондом заробітної плати за посадовими окладами 35 521 гривень

начальник військової частини__________

(посада)

_______________ Попов І. П.

(підпис керівника) (ініціали і прізвище)

_______________

(число, місяць, рік) М.п.

штатний розпис

на ______ рік

Військова частина

(назва установи)

№ з/п

Назва структурного

підрозділу та посад

Кількість

штатних посад

Посадовий оклад (грн)

Фонд заробітної плати на місяць (грн)

 

Тилове забезпечення

3

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього за посадовими окладами

28

 

35 521

Керівник ____________ _____________________

(підпис) (ініціали і прізвище)

Головний бухгалтер

(начальник планово-

фінансового відділу) ____________ _____________________

(підпис) (ініціали і прізвище)

М.п.

Примітка. Складається органами державного управління та місцевого самоврядування.

Таблиця 3.8

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

28.01.02 № 57

Типовий штатний розпис

на ____ рік

Військова частина

(назва установи)

Затверджую

штат у кількості ______ штатних одиниць

з місячним фондом заробітної плати _____

гривень ____________________________

(посада)

_______________ ___________________

(підпис керівника) (ініціали і прізвище)

_______________ М.п.

(число, місяць, рік)

№ з/п

Назва структурного підрозділу та посад

Кількість штатних посад

Посадовий оклад (грн)

Надбавки (грн)

Доплати (грн)

Фонд заробітної плати на місяць (грн)

Фонд заробітної плати на ____ рік (грн)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Керівник __________________ _____________________________

(підпис) (ініціали і прізвище)

Головний бухгалтер

(начальник планово-фінансового

відділу) __________________ _____________________________

(підпис) (ініціали і прізвище)

_____________________

(число, місяць, рік)

М. П.

Таблиця 3.9

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

від 28.01.02 № 57

ЛІМІТНА ДОВІДКА

ПРО БЮДЖЕТНІ АСИГНУВАННЯ

на ______ рік

Видана (ким)_________________________________________

(назва установи, яка видала лімітну довідку)

(кому) ______________________________________________

(назва установи, якій видається лімітна довідка)

Підстава:____________________________________________

1) З _______________________________________ бюджету

за___________________________________________________

(код та назва програмної класифікації видатків державного бюджету / тимчасової класифікації

видатків місцевого бюджету)

виділено __________________________ , у тому числі на:

Назва видатків

за економічною класифікацією

Разом

Загальний

фонд

Спеціальний

фонд

поточні видатки — разом,

з них:

 

 

 

оплата праці працівників бюд-жетних установ

 

 

 

оплата комунальних послуг та енергоносіїв

 

 

 

капітальні видатки

 

 

 

усього

 

 

 

2) У сумі асигнувань із загального фонду бюджету враховано витрати на утримання:

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

Закінчення табл. 3.9

3) Помісячні обсяги асигнувань із загального фонду бюджету встановлено такі*:

січень

лютий

березень

квітень

травень

червень

 

 

 

 

 

 

липень

серпень

вересень

жовтень

листопад

грудень

 

 

 

 

 

 

________

* Місцеві фінансові органи самостійно приймають рішення щодо потреби подання таких показників.

4) Проекти кошторису доходів і видатків, плану асигнувань із загального фонду, штатного розпису установи на _____ рік із зведеними даними та розрахунками повинні бути подані на затвердження до _________________

(число, місяць, рік)

Керівник __________________ _____________________________

(підпис) (ініціали і прізвище)

__________________________

(число, місяць, рік)

М.п.

Таблиця 3.10

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

28.01.02 № 57

«ЗАТВЕРДЖУЮ»

__________________________________

(посада)

__________________________________

(підпис) (ініціали і прізвище)

М.п.

ДОВІДКА ПРО ЗМІНИ РІЧНОГО РОЗПИСУ АСИГНУВАНЬ БЮДЖЕТУ (КОШТОРИСУ)

на ____ рік

Вид бюджету

 

Номер

код та назва бюджетної установи

 

Дата

код та назва відомчої класифікації видатків головного розпорядника коштів

 

 

 

код та назва програмної класифікації видатків державного бюджету

 

 

 

(код та назва тимчасової класифікації видатків місцевих бюджетів )

 

 

 

Відділ-виконавець

 

 

 

Підстава

 

 

 

(тис. грн)

Коди бюджетної класифікації

Найменування видатків

Сума змін (+, –)

загальний фонд

спеціальний фонд

разом

 

Залишок коштів на початок року

х

 

 

 

ДОХОДИ — усього

х

 

 

 

у тому числі за видами надходжень за кодами класифікації доходів

х

 

 

 

 

х

 

 

 

 

х

 

 

 

 

х

 

 

 

ВИДАТКИ — усього

 

 

 

 

у тому числі за кодами економічної класифікації (КЕК)

 

 

 

Начальник бюджетного Начальник галузевого управління

управління (керівник) (головний бухгалтер)

_________ ____________________ _________ ____________________

(підпис) (ініціали і прізвище) (підпис) (ініціали і прізвище)


Таблиця 3.11

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

28.01.02 № 57

«ЗАТВЕРДЖУЮ»

__________________________________

(посада)

__________________________________

(підпис) (ініціали і прізвище)

М.п.

ДОВІДКА

ПРО ЗМІНИ ПОМІСЯЧНОГО РОЗПИСУ АСИГНУВАНЬ

ЗАГАЛЬНОГО ФОНДУ БЮДЖЕТУ

(ПЛАНУ АСИГНУВАНЬ ІЗ ЗАГАЛЬНОГО ФОНДУ БЮДЖЕТУ)

на _____ рік

Вид бюджету Державний

 

Номер

код та назва бюджетної установи

 

Дата

код та назва відомчої класифікації видатків головного розпорядника коштів

 

 

 

код та назва програмної класифікації видатків державного бюджету

 

 

 

(код та назва тимчасової класифікації видатків місцевих бюджетів )

 

 

 

Відділ-виконавець

 

 

 

Підстава

 

 

 

(тис. грн)

КЕК

Найменування видатків

Сума змін

у тому числі за місяць:

січень

лютий

березень

квітень

травень

червень

липень

серпень

вересень

жовтень

листопад

грудень

разом на рік

1110

Оплата праці працівників бюджетних установ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1120

Нарахування на заробітну плату

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1160

Оплата комунальних послуг та енергоносіїв

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1340

Поточні трансферти населенню

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5000*

Інші видатки

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УСЬОГО

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

___________

* Це технічний код, який включає всі коди економічної класифікації видатків бюд-жету, крім тих, що виділені окремо.

Начальник бюджетного Начальник галузевого управління

управління (керівник) (головний бухгалтер)

_________ ____________________ _________ ____________________

(підпис) (ініціали і прізвище) (підпис) (ініціали і прізвище)

Таблиця 3.12

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

28.01.02 № 57

«ЗАТВЕРДЖУЮ»

__________________________________

(посада)

__________________________________

(підпис) (ініціали і прізвище)

М.п.

ДОВІДКА

ПРО ЗМІНИ РІЧНОГО РОЗПИСУ АСИГНУВАНЬ БЮДЖЕТУ (КОШТОРИСУ)

на _______ рік

Вид бюджету Державний

 

Номер

код та назва бюджетної установи Військова частина

 

Дата

код та назва відомчої класифікації видатків головного розпорядника коштів

 

 

 

код та назва програмної класифікації видатків державного бюджету

 

 

 

(код та назва тимчасової класифікації видатків місцевих бюджетів )

 

 

 

Відділ-виконавець

 

 

 

Підстава

 

 

 

(тис. грн)

Коди бюджетної класифікації

Найменування видатків

Сума змін (+, –)

загальний фонд

спеціальний фонд

разом

 

Залишок коштів на початок року

х

 

 

 

ДОХОДИ — усього

х

 

 

 

у тому числі за видами надход-жень за кодами класифікації доходів

х

 

 

 

 

х

 

 

 

 

х

 

 

 

 

х

 

 

 

ВИДАТКИ — усього

 

 

 

 

у тому числі за кодами економічної класифікації (КЕК)

 

 

 

Начальник бюджетного Начальник галузевого управління

управління (керівник) (головний бухгалтер)

_________ ____________________ _________ ____________________

(підпис) (ініціали і прізвище) (підпис) (ініціали і прізвище)


Таблиця 3.13

РЕЄСТР

ДОВІДОК ПРО ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО РІЧНОГО РОЗПИСУ

АСИГНУВАНЬ БЮДЖЕТУ ТА ПОМІСЯЧНОГО РОЗПИСУ АСИГНУВАНЬ

«___» ____________ 200_ р.

№ з/п

Номер довідки

Дата

Довідки про внесення змін до річного розпису асигнувань бюджету

 

 

 

 

 

 

Довідки про внесення змін до помісячного розпису асигнувань

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Передав __________________ _____________________________

(підпис) (ініціали і прізвище)

Отримав __________________ _____________________________

(підпис) (ініціали і прізвище)

Джерелом формування фонду оплати праці державних службовців є Державний бюджет України. Заробітна плата державних службовців складається з посадових окладів, премій, доплат за ранги, надбавок за вислугу років на державній службі та інших надбавок. Посадові оклади державних службовців установлюються залежно від складності та рівня відповідальності виконуваних службових обов’язків. Постановою Кабінету Міністрів України «Про умови оплати працівників апарату органів державної виконавчої влади та інших органів» від 21.01.93 № 35 (зі змінами та доповненнями) затверджено шкали співвідношень посадових окладів державних службовців і мінімального розміру заробітної плати. Доплата за ранг залежить від рангу, присвоєного державному службовцю (постанова Кабінету Міністрів України від 21.12.94 № 855). Відповідно до статті 33 Закону України «Про державну службу» надбавка за вислугу років виплачується державним службовцям щомісячно у відсотках до посадового окладу з урахуванням доплати за ранг і залежно від стажу державної служби у таких розмірах: понад 3 роки — 10 %, понад 5 років — 15, понад 10 років — 20, понад 15 років — 25, понад 20 років — 30, понад 25 років — 40 %. Державним службовцям можуть також встановлюватися надбавки за високі досягнення у праці та виконання особливо важливої роботи, доплати за виконання обов’язків тимчасово відсутніх працівників та інші надбавки і доплати, а також надається матеріальна допомога для вирішення соціально-побутових проблем. Згідно зі статтею 35 згаданого Закону державним службовцям до щорічної відпустки (30 календарних днів) надається матеріальна допомога на оздоровлення у розмірі посадового окладу. Державним службовцям, які мають стаж роботи в державних органах понад 10 років, надається додаткова оплачувана відпустка тривалістю до 15 календарних днів (без нарахування допомоги на оздоровлення за ці дні). Працівникам прокуратури, судів, податкової служби, органів державної виконавчої влади та інших органів згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 04.07.95 № 488 (зі змінами та доповненнями) надається матеріальна допомога в розмірі середньомісячного заробітку (в межах асигнувань, передбачених у Державному бюджеті України), яка може бути надана тільки за умови наявності коштів бюджетної установи (організації). Преміювання керівників органів державної виконавчої влади та інших відповідних органів, їх заступників, надання їм матеріальної допомоги і встановлення надбавок до посадових окладів здійснюються за рішенням вищих органів державної виконавчої влади у межах наявних коштів на оплату праці.