Управління спецпроектами (конспект лекцій НУДПСУ)

5.10. Графічний аналіз компромісних рішень

При графічному аналізі необхідно визначить, котрий із факторів є констан­тою. Можливі наступні сценарії розвитку подій.

1. Якість константа

При цьому вартість проекту є функцією від часу.

Залежність вартості від часу при постійній якості

Точка X показує задані вартість та строки проекту. Якщо вартість проекту при заданих строках стає більше запланованої, то можливе залучення додаткових трудових ресурсів, а також використання понаднормативних робіт для виконання заданих графіків. В залежності від обсягів понаднормативних робіт існує можливість знаходження мінімальної точки на графіку, проходження якої призводить до збільшення вартості проекту.

В ході процесу розробки та прийняття рішення при якості – константі, в першу чергу приймається до уваги залежність організації від замовника, значимість проекту серед інших проектів організації, потенційні можливості отримання замовлень в майбутньому. Як правило, підрядчик не може поступитися власною репутацією, виробляючи продукцію (надаючи послуги), якість яких не відповідає заданим. Такі проекти мають місце в аерокосмічній галузі, ядерній енергетиці та ін..

Якщо якість є константою, то існує чотири методи компромісних рішень стосовно факторів часу та вартості:

 1. залучення додаткових ресурсів. Як правило, при цьому різко збільшується ціна. Негативні наслідки можуть бути пов’язані з необхідністю контролю витрат в рамках затвердженого бюджету проекту;
 2. зміна обсягів та видів робіт. Цей метод можна використовувати, якщо виключення того чи іншого виду робіт не призведе до зміни технічних умов проекту;
 3. перерозподіл ресурсів проекту з метою концентрації зусиль на критичних роботах або для зниження витрат;
 4. зміна календарного графіку робіт. В результаті відбувається перерозподіл та перепланування ресурсів, що може призвести до суттєвого збільшення ризиків.

2. Вартість - константа

При цьому якість робіт проекту є функцією від часу.

Залежність якості та строків при постійній вартості

Від того, наскільки точно підрядник дотримується запланованого графіка, залежить рівень якості.

Крива “А” показує, що рівень якості може швидко збільшуватись на початку проекту, але після виконання певного обсягу робіт, збільшення кривої термінів виконання робіт дає все менший приріст якості. Крива “С” ілюструє випадок, коли для забезпечення рівня якості робіт вище 30-40% необхідне використання додаткового часу. Ситуація “В” можлива тільки за умов чіткого виконання умов замовника щодо якості проекту.

В умовах фіксованої вартості надзвичайно важливими стають умови контрактів щодо якості робіт та послуг. При цьому треба звернути особливу увагу на можливу зміну бюджету проекту в разі модифікації вимог замовника.

Як правило, при фіксованій ціні контракту перевага віддається виконанню графіків робіт. Але відмова від деяких технічних умов на користь виконання строків проекту може мати негативні наслідки в майбутньому – під час експлуатації об’єкта. Наприклад, низький рівень якості може мати наслідком збільшення витрат на обслуговування та ремонт.

3. Час - константа

На нижченаведеному малюнку показана ситуація, коли фісованим фактором є строки виконання контракту, а факторами, які можуть змінюватись є ціна та якість робіт.

Залежність вартості від якості при постійних строках

За умов, що 90% якості забезпечується з урахуванням контрактної ціни, підрядник може спростити технічні умови (крива “А”). Криві “В” та “С” відображають ситуацію, коли для досягнення заданих технічних умов знадобляться додаткові витрати. В цьому разі підрядник повинен визначити, наскільки важливим для нього є саме цей заказ.

Всі параметри – змінні

Якщо всі параметри проекту не є фіксованими, то підрядник може самостійно вирішувати чим можна поступитись в той чи інший період виконання проекту.

Наступний графік дозволяє аналізувати витрати та строки виконання проекту при різних рівнях якості.

При цьому якість робіт проекту є функцією від часу.

Пошук компромісних рішень в умовах, коли всі параметри змінні

Другий спосіб аналізу для такого сценарію – вибір фінансових альтернатив. При цьому рішення приймається в залежності від того, який ризик готовий понести підрядник для забезпечення строків виконання робіт.

Вибір рішення серед фінансових альтернатив

Література:

 1. Воропаев В. И. Управление проектами в России. М.: Аланс, 1995.
 2. Карасёв А.И., Кремер Н.Ш., Савельева Т.И. Математические методы и модели в планировании. — М.: Экономика, 1987
 3. Разу М.Л. и др. Модульная программа для менеджеров. Управление программами и проектами 8. М.: ИНФРА-М, 2000.

Питання для перевірки завоєння знань:

 1. Охарактеризуйте основні види календарно-сітьових планів проекту.
 2. Охарактеризуйте історію виникнення сітьового планування.
 3. Охарактеризуйте сутність та основні поняття сітьового планування.
 4. В чому полягає відмінність між сітьовим графіком типу «робота-зв’язок» та «події – робота»?
 5. Охарактеризуйте правила та послідовність побудови сітьових графіків.
 6. В чому полягає необхідність введення фіктивних робіт та подій до сітьового графіка?
 7. Яким чином здійснюється упорядкування сітьового графіка?
 8. В чому полягає оптимізація сітьового графіка?
 9. Що означає оптимум Парето і яким чином здійснюється пошук оптимального рішення у багаткритеріальній системі?
 10. Як впливають типи контрактів на пошук компромісних рішень?
 11. Які є методи пошуку компромісних рішень, якщо якість є фіксованим фактором?
 12. Які є методи пошуку компромісних рішень, якщо вартість є фіксованим фактором?