Управління спецпроектами (конспект лекцій НУДПСУ)

2.1.6. Внутрішня норма рентабельності Internal Rate of Return (IRR)

У літературі зустрічаються й інші назви:внутрішня ставка рентабельності, внутрішня ставка доходу, внутрішня норма прибутковості. IRR проекту дорівнює ставці дисконту, при якій сумарні дисконтні вигоди дорівнюють сумарним дисконтним витратам, тобто IRR є ставкою дисконту, при якій NPV проекту дорівнює нулю. IRR дорівнює максимальному проценту за позиками, який можна платити за використання необхідних ресурсів, залишаючись при цьому на беззбитковому рівні.

За своїм змістом IRR являє очікуваний рівень дохідності ( більше за цю величину він бути не може, а менше – небажано для інвестора). Значення IRR- це точка беззбитковості, якщо IRR > вартості інвестованого капіталу, то акціонери компанії одержують прибуток, якщо IRR< вартості капіталу, то це означає зменшення поточного капіталу акціонерів.

Метод IRR – це метод класифікації інвестиційних пропозицій з використанням граничного рівня дохідності інвестицій в активи, який дорівнює ставці дисконту за якою теперішня вартість надходжень від проекту дорівнює теперішній вартості витрат на нього.

Розрахунок IRR проводиться методом послідовних наближень величини NPV до нуля при різних ставках дисконту. Розрахунки проводяться за формулою:

На практиці визначення IRR проводиться за допомогою такої формули:

,

де А — величина ставки дисконту, при якій NPV позитивна; В — величина ставки дисконту, при якій NPV негативна; а — величина позитивної NPV, при величині ставки дисконту А; bвеличина негативної NPV, при величині ставки дисконту В.

Таблиця 2.3.

Приклад розрахунку IRR

t

Bt-Ct

1/(1+i)t при 10%

Bt-Ct при 10%

1/(1+i)t при 15%

Bt-Ct при 15%

0

-20000

1,0

-20000

1,0

20000

1

-12000

0,909

10908

0,870

10440

2

12000

0,826

9912

0,756

9072

 

 

 

NPV=820

 

NPV=-488

IRR=10%+((820/(820+488))?(15-10))%=13,1%

Загальне правило прийняття проектів за критерієм IRR: якщо значення IRR проекту для приватних інвесторів більше за вартість капіталу інвестора, або за існуючу ставку рефінансування банків, а для держави — за нормативну ставку дисконту, і більше за IRR альтернативних проектів з урахуванням ступеня ризику, то проект може бути рекомендований для фінансування.

Але звичайно показник IRR розраховують або за допомогою фінансового калькулятора, або з використанням комп’ютерної програми. В фінансовому калькуляторі є вбудована функція для розрахунку IRR, тому достатньо ввести всі значення CF в регістр грошових потоків та натиснути клавішу “IRR”. В тому разі, коли грошові потоки надходять рівними частками кожен рік, тоді ми маємо анюїтет, і для визначення IRR достатньо скористатися фінансовою таблицею анюїтетних факторів.

Істотна різниця NPV та IRR полягає в тому, що використання IRR завжди веде до вибору одного й того самого проекту, натомість вибір за NPV залежить від вибраної ставки дисконту. Вибір проектів за NPV правильний настільки, наскільки правильно обрано ставку дисконту. Обидва методи передбачають, що отримані від інвестицій грошові потоки реінвестуються під процент, який дорівнює ставці дисконту. За методом NPV вважається, що ставка дисконту дорівнює вартості інвестованого капіталу, за методом IRR ставка дисконту дорівнює ставці за якою NPV=0.

При застосуванні IRR виникають такі труднощі:

1) Неможливо дати однозначну оцінку IRR для нестандартних проектів. Проект називають нестандартним, якщо протягом або наприкінці життєвого циклу передбачаються значні грошові витрати. Для таких проектів можливо декілька варіантів вирішення рівняння IRR, тому в цих випадках критерій IRR взагалі не можна використовувати

2) Застосування IRR неможливе для вибору альтернативних проектів відмінного масштабу, різної тривалості та неоднакових часових проміжків.