Перейти к содержимому

Фотография

Дополнения по вопросам интеллектуальной собственности№254VI

- - - - -

  • Авторизуйтесь для ответа в теме

#1
Flatlux

Отправлено 06 2008 - 05:27

Flatlux

    Новоприбывший

  • Пользователи
  • 15 сообщений
О внесении изменений в некоторые законы Украины по вопросам интеллектуальной собственности в части выполнения требований, связанных со вступлением Украины во ВТО. ЗАКОН УКРАИНЫ № 254–VІ О внесении изменений в некоторые законы Украины по вопросам интеллектуальной собственности в части выполнения требований, связанных со вступлением Украины во ВТО Верховна Рада України постановляє: І. Внести зміни до таких законів України: 1. У Законі України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» (Відомості Верховної Ради України, 1994 р., № 7, ст. 36; 2003 р., № 35, ст. 271): 1) у статті 16: в абзаці четвертому пункту 4 слова «у тому числі в доменних іменах» виключити; абзац четвертий пункту 6 виключити; 2) пункт 1 статті 20 доповнити абзацом другим такого змісту: «Порушенням прав власника свідоцтва вважається також використання без його згоди в доменних іменах знаків та позначень, вказаних у пункті 5 статті 16 цього Закону»; 3) пункт 1 статті 25 доповнити реченням такого змісту: «Знак може бути визнаний добре відомим незалежно від реєстрації його в Україні». 2. У Законі України «Про охорону прав на зазначення походження товарів» (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., № 32, ст. 267; 2001 р., № 8, ст. 37; 2003 р., № 35, ст. 271; 2007 р., № 1, ст. 2): 1) в абзаці дванадцятому статті 1 слова «назва географічного місця, яка вживається для позначення товару, що походить із цього географічного місця та» замінити словами «будь-яке словесне чи зображувальне (графічне) позначення, що прямо чи опосередковано вказує на географічне місце походження товару, який»; 2) у статті 7: частину третю доповнити абзацом такого змісту: ; «Незалежно від умов, передбачених цією частиною, назва географічного місця вважається назвою місця походження товару у разі, коли сировина для виробництва товару походить з іншого географічного місця, ніж географічне місце виробництва товару, якщо географічне місце виробництва (видобування) сировини визначене, існують спеціальні умови виробництва такої сировини та встановлено контроль за їх дотриманням»; доповнити частиною сьомою такого змісту: «7. Правова охорона як назві місця походження товару чи географічному зазначенню походження товару надається також традиційній географічній або негеографічній назві, яка використовується для позначення товару, що відповідає умовам, передбаченим частинами третьою та четвертою цієї статті»; 3) у статті 8: частину першу доповнити підпунктом «е» такого змісту: «е) є тотожним або схожим настільки, що його можна сплутати із знаком для товарів і послуг, права на який визнані в Україні, якщо зважаючи на репутацію, відомість і тривалість використання цього знака така правова охорона може ввести в оману споживачів щодо ідентичності товару»; частину третю виключити; 4) у частині шостій статті 10: підпункт «а» доповнити словами «або набуття прав на таке зазначення на підставі добросовісного використання, якщо це передбачено законодавством держави»; підпункт «б» після слів «іноземного заявника» доповнити словами «або уповноваженої ним особи». II. Прикінцеві та перехідні положення 1. Цей Закон набирає чинності з дати вступу України до СОТ і застосовується до відносин, що виникли після набрання ним чинності. 2. До приведення виданих органами виконавчої влади нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом вони застосовуються в частині, що не суперечить цьому Закону. 3. Не завершена до набрання чинності цим Законом експертиза заявки на реєстрацію кваліфікованого зазначення походження товару та/або права на використання зареєстрованого кваліфікованого зазначення походження товару, поданої до набрання чинності цим Законом, проводиться у порядку, встановленому законом, що був чинним на дату подання цієї заявки. 4. Під час експертизи заявки на реєстрацію кваліфікованого зазначення походження товару та/або права на використання зареєстрованого кваліфікованого зазначення походження товару, поданої до набрання чинності цим Законом, заявлене в ній позначення перевіряється на відповідність умовам надання правової охорони, встановленим законом, що був чинним на дату подання цієї заявки. 5. Реєстрація права на використання кваліфікованого зазначення походження товару та свідоцтво, що посвідчує право на використання кваліфікованого зазначення походження товару, можуть бути визнані судом недійсними, якщо реєстрація була проведена з порушенням вимог, встановлених актами законодавства, що були чинними на дату подання заявки. 6. Виключне право власника свідоцтва або власника добре відомого знака забороняти іншим особам використовувати без його згоди зареєстрований або визнаний добре відомим знак не поширюється на використання кваліфікованого зазначення походження товару, що охороняється відповідно до Закону України «Про охорону прав на зазначення походження товарів», заявку на реєстрацію якого було подано до набрання чинності цим Законом. Президент України Віктор ЮЩЕНКО